Pa­pir­bo­gens død sta­er­kt over­dre­vet

BT - - NYHETER -

Som­mer­fe­ri­en na­er­mer sig, og du skal va­el­ge fe­ri­elek­tu­re. Hug­ger du din fars gam­le Ni­ck Car­ter-knal­dro­ma­ner, el­ler kø­ber du den se­ne­ste Benn Q. Holm? Og hvis sidst­na­evn­te, går du pa­pir­vej­en el­ler e-bog? No­get kun­ne ty­de på, at vi ra­ek­ker ud efter prin­tud­ga­ven. Og­så i frem­ti­den.

PANELET E-bø­ger­nes him­mel­flugt er gå­et i stå, mens printbø­ger­ne vi­ser sig le­ve­dyg­ti­ge og salg­ba­re

JEG HAR VAN­DRET rundt i an­den an­led­ning i Lon­dons ga­der de se­ne­ste da­ge og stop­per i ny og nae op ved en bog­han­del. El­ler et an­tik­va­ri­at. Stod og stir­re­de mig blind på førsteud­ga­ven af en Har­ry Pot­ter-mur­sten og ta­enk­te, at den ville py­n­te i dat­te­rens sam­ling. Alt­så, sådan bog­sta­ve­ligt. For det gør bø­ger. Mi­ne eg­ne ro­der godt nok lidt rundt i flyt­te­kas­ser og i til­fa­el­di­ge stak­ke efter se­ne­ste flyt­ning, som lig­ger år til­ba­ge. Har ik­ke få­et til­stra­ek­ke­ligt OCD-styr på ud­va­el­gel­sen, for jeg tror ik­ke, de al­le kom­mer op den­ne gang. Sor­te­rer ik­ke bø­ger efter far­ver el­ler høj­de, men blot efter for­fat­ter­navn – an­dre kan man gem­me lidt kon­tan­ter i, og an­dre får nok en tur til i re­o­len på ren af­fek­tions­va­er­di, selv­om de 30 år gam­le pa­per­ba­cks er me­re end flos­se­de i kan­ten. DET HASTER SÅMAEND ik­ke, hvis jeg li­ge ser bort fra OCDen. Så la­en­ge de er der et el­ler an­det sted. For un­der al­le om­sta­en­dig­he­der ry­ger in­gen ud. Ik­ke end­nu i hvert fald. Må­ske i en kas­se i sku­ret. El­ler er tids­punk­tet kom­met til at gå all in på Kind­le og kø­re kli­nisk stue uden en bogryg? VIS MIG DIN bog­re­ol, og jeg skal si­ge dig, hvem du er, sy­nes i hvert fald ik­ke reg­len la­en­ge­re. Me­re en de­sign­ting af ud­valg og pro­por­tion. Som om ta­et­pak­ke­de og stu­den­ti­ko­se sti­ge­re­o­ler med Hans Kirk og Fi­sker­ne som bund ba­re ik­ke gør det la­en­ge­re. Lug­ten af hen­gem­te bø­ger ej hel­ler den fo­re­truk­ne duft­se­rie, nu hvor ni­ko­tin­stan­ken og­så er fjer­net fra de fle­ste hjem. Jeg er glad for min e-bog­sla­e­ser, min Kind­le, har la­est pa­ent mange bø­ger på den. Den er prak­tisk, fyl­der in­gen­ting, mør­ke­ven­lig mat be­lys­ning, som ik­ke gi­ver søvn­lø­se ska­er­møj­ne, og er no­get na­er ube­gra­en­set i sin la­ger­ka­pa­ci­tet. He­le bog­s­am­lin­gen un­der ar­men og al­tid til­ga­en­ge­lig. Men for­nem­mel­sen af at fan­ge tit­len el­ler for­fat­te­ren i et øje­kast af et glimt fle­re år efter ov­re i re­o­len er for­s­vun­det. Ba­re li­ge no­te­re sig den, at den sta­dig står dér i fy­sisk og tryg erin­dring. Og fak­tisk og­så at den skil­ler sig ud i mo­men­tet, når jeg la­e­ser den. Med et ae­se­lø­re, en rid­se i for­si­de­mo­ti­vet, el­ler når den blot lig­ger på bor­det og gør sig til. PILEN PEGEDE I sam­me ret­ning som pa­pira­vi­sen. Ne­dad. Li­ge lukt på kir­ke­går­den. Men for en gangs skyld ty­der det på, som The Gu­ar­di­an for ny­lig skrev, at e-bogs­bøl­gen var et ek­sem­pel på en di­gi­tal re­vo­lu­tion, der var i fa­erd med at bli­ve over­ha­let af sin for­ga­en­ger. E-bø­ger­nes him­mel­flugt er gå­et i stå, Kind­le-sal­get stag­ne­ret, mens printbø­ger­ne vi­ser sig le­ve­dyg­ti­ge og salg­ba­re. I Dan­mark er det først og frem­mest lyd­bo­gen, der i di­gi­tal for­stand er på frem­march, mens e-bø­ger­nes an­del af for­la­ge­nes di­gi­ta­le salg er fal­det. Den elek­tro­ni­ske bog er kom­met for at bli­ve. Men den fy­si­ske bog er her sta­dig, og ryg­tet om dens død er åben­bart sta­er­kt over­dre­vet. Tror jeg kø­ber den der Har­ry Pot­ter hen­ne om hjør­net. Den ny­e­ste, te­a­ter­styk­ket i bog­form. Ben Q. Holm når jeg kom­mer hjem – ind­bun­det og he­le svi­ne­ri­et...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.