Ruslands bøl­ler får st

BT - - NYHETER -

HOOLIGANISME Fla­sker, café­sto­le og knyt­na­e­ver fløj gen­nem luf­ten, der var tung af tå­re­gas, da rus­si­ske og en­gel­ske hoo­ligans tør­ne­de sam­men i den fran­ske hav­ne­by Mar­seil­le for­ud for lør­da­gens EM-op­gør mel­lem de to lan­de. Umid­del­bart efter slut­fløjtet fort­sat­te bal­la­den in­de på Sta­de Ve­lodro­me, da rus­si­ske fans storme­de ind på de en­gel­ske tri­bu­ner og send­te til­sku­e­re på vild flugt.

Mindst 35 blev kva­e­stet, her­af fi­re al­vor­ligt. UEFA har nu ind­ledt en di­sci­pli­na­er­sag mod det rus­si­ske fod­bold­for­bund, og lan­det ri­si­ke­rer i yder­ste kon­se­kvens en diskva­li­fi­ka­tion, selv om en bø­de er me­re sand­syn­lig.

Den pre­ka­e­re si­tu­a­tion har dog ik­ke for­hin­dret frem­tra­e­den­de rus­si­ske po­li­ti­ke­re i at for­sva­re de rus­si­ske hoo­ligans. Na­est­for­man­den for Ruslands par­la­ment, Igor Le­be­dev, skrev så­le­des på Twit­ter, at han ik­ke så no­get pro­blem i slå­skam­pe­ne i Mar­seil­le.

»Tva­er­ti­mod, det er godt gå­et af vo­res dren­ge. Fort­sa­et sådan!« skri­ver Le­be­dev, der og­så er med­lem af be­sty­rel­sen i det rus­si­ske fod­bold­for­bund.

Sam­men med den rus­si­ske sport­s­mi­ni­sters skif­ten­de ud­mel­din­ger har ud­ta­lel­sen vakt op­sigt i va­ert­slan­det Frank­rig. Her pe­ger myn­dig­he­der­ne på en grup­pe af om­kring 150 rus­si­ske hoo­ligans som en ho­ved­kraft bag de tre da­ges slå­skam­pe.

»Jeg vil ik­ke si­ge, at de var pro­fes­sio­nel­le volds­ma­end, men de var sa­er­de­les vel­tra­e­ne­de. De var godt for­be­redt til ul­tra­hur­ti­ge, ul­tra­vol­de­li­ge hand­lin­ger,« sag­de Bri­ce Ro­bin, chef for Mar­seil­les an­kla­ge­myn­dig­hed. »Pa­ra­mi­li­ta­e­re grup­per« Vi­deo­op­ta­gel­ser fra hav­ne­om­rå­det i Mar­seil­le vi­ser fla­ske­kast og pro­vo­ka­tio­ner mel­lem de to grup­per og én en hård ker­ne af rus­si­ske hoo­ligans, der dri­ver en stør­re grup­pe af eng­la­en­de­re på vild flugt.

En tals­mand for det fran­ske uro­po­li­ti, Do­mi­nique Mesquid, be­skri­ver de rus­si­ske hoo­ligans som »pa­ra­mi­li­ta­e­re grup­per«.

Sam­ti­dig er fransk po­li­ti selv un­der hård kri­tik for ik­ke at hol­de de to grup­per ad­skilt. Iføl­ge en­gel­ske fans delt­og og­så mange lo­ka­le fran­ske fod­bold­bøl­ler i an­gre­bet på eng­la­en­der­ne.

Hver­ken vol­den i Mar­seil­le el­ler de rus­si­ske po­li­ti­ke­res op­bak­ning til ger­nings­ma­en­de­ne bør dog kom­me bag på no­gen, der har fulgt med i rus­sisk fod­bold­kul­tur de se­ne­re år. Det si­ger Marc Ben­nets, der har skre­vet bo­gen »Foot­ball Dy­na­mo« om Ruslands gen­rejs­ning som fod­bold­na­tion efter Sov­je­tu­ni­o­nens sam­men­brud i 1991.

»Al­le med til­knyt­ning til det rus­si­ske fod­bold­mil­jø vid­ste, at det ville slå gni­ster. Rus­si­ske hoo­ligans har si­den 1990er­ne set det sådan, at de skul­le be­vi­se de­res va­erd over for de en­gel­ske hoo­ligans, for­di de tid­li­ge­re var kendt som de mest vol­de­li­ge. Der­for har det va­e­ret en slags be­sa­et­tel­se for de rus­si­ske grup­per,« si­ger han.

Sam­ti­dig er hoo­ligans i mange øst­eu­ro­pa­ei­ske lan­de of­te ta­et­te­re knyt­tet til po­li­ti­ske be­va­e­gel­ser end i Vest­eu­ro­pa. I na­bo­lan­det Ukrai­ne spil­le­de vel­or­gan­se­re­de fod­bold­fans en cen­tral rol­le un­der Ma­j­dan­re­vo­lu­tio­nen i 2014.

I Rusland har Kreml i hvert fald si­den 2006 for­søgt at byg­ge bro mel­lem Pu­tins ung­doms­be­va­e­gel­ser og fans af fod­bold­klub­ben Spartak for at sik­re sig mus­k­ler i til­fa­el­de af po­li­ti­ske uro­lig­he­der.

Den al­li­an­ce er dog skrø­be­lig. I 2011 de­mon­stre­re­de ra­sen­de ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske Spartak-fans for­an Kreml efter mor­det på en fod­boldtil­ha­en­ger. Se­ne­re slut­te­de nog­le grup­per sig til an­ti-Pu­tin-de­mon­stra­tio­ner. Diplo­ma­tisk isvin­ter Men den se­ne­ste diplo­ma­ti­ske isvin­ter mel­lem Rusland og Ve­sten om kri­gen i Ukrai­ne har til dels bragt de ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske hoo­ligans til­ba­ge på Kremls hold.

»Hvis man la­e­ser de rus­si­ske forum­mer for hoo­ligans, så er der igen en me­get sta­erk an­ti-ve­st­lig og an­tien­gelsk re­to­rik,« si­ger Marc Ben­nets.

Og­så Ruslands Kreml-loy­a­le stats-TV har for­sva­ret de rus­si­ske hoo­ligans og be­skyldt eng­la­en­der­ne for at va­e­re an­svar­li­ge for vol­den. Selv Ruslands for­svars­mi­ni­ster Vi­ta­lij Mut­ko na­eg­te­de i før­ste om­gang, at der hav­de va­e­ret no­gen slå­skam­pe med rus­sisk in­vol­ve­ring, før han plud­se­lig skif­te­de den linje ud med en be­kla­gel­se. For de hård­kog­te fans er det dog na­er­me­re vold end po­li­tik, der er i cen­trum, si­ger Alek­s­an­dr Ver­k­hovskij fra or­ga­ni­sa­tio­nen Sova, der over­vå­ger ul­tra­na­tio­na­li­sti­ske grup­per i Rusland.

»De ser det som en sport i sig selv. Man mø­des og ta­e­ver hin­an­den uden for sta­dion. Det er det, de tra­e­ner til, og der­for de kom­mer,« si­ger han.

Af sam­me grund er de rus­si­ske hoo­ligans vant til me­re talsta­er­kt og brutalt po­li­ti end det, de har mødt i Frank­rig.

Der­for er det min­dre sand­syn­ligt, at vi vil se lig­nen­de sce­ner un­der det plan­lag­te VM i Rusland i 2018, vur­de­rer Mark Ben­nets – for­di sik­ker­hed­s­tje­ne­sten FSB vil va­e­re i fuldt alarm­be­red­skab.

»FSB vil an­hol­de dem. De ved pra­e­cis, hvem de er. At slås i Mar­seil­le er en ting, at ka­ste skam over fa­ed­re­lan­det er no­get an­det,« si­ger Mark Ben­nets.

I dag og i mor­gen kom­mer en­gel­ske og rus­si­ske fans igen ta­et på hin­an­den, når de­res hold skal spil­le i hen­holds­vis Lens og Lille, 40 ki­lo­me­ter fra hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.