Gra­en­se­kon­trol bli­ver dy­re­re end ven­tet

BT - - NYHETER -

Den dan­ske gra­en­se­kon­trol spra­en­ger sit bud­get.

Iføl­ge en af­ta­le har re­ge­rin­gen sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve af­sat 200 mil­li­o­ner kro­ner til »mer­ud­gif­ter som føl­ge af ek­stra­or­di­na­e­re ind­sat­ser i gra­en­se­om­rå­der­ne«.

Men re­ge­rin­gen reg­ner nu med, at ud­gif­ter­ne bli­ver 16 mil­li­o­ner kro­ner hø­je­re, frem­går det af et akt­styk­ke sendt til Fol­ke­tin­gets fi­nans­ud­valg.

Det skyl­des, at der si­den af­ta­len er ble­vet truf­fet en ra­ek­ke nye po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, der ko­ster pen­ge.

Ven­stres fi­nansord­fø­rer, Jacob Jen­sen, me­ner, at gra­en­se­kon­trol­len er de ek­stra ud­gif­ter va­erd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.