Ek­strem pris­for­skel på bo­li­ger 1 10 5 6 2 9 7 3 4

BT - - NYHETER -

kr. For et til­sva­ren­de hus i Sned­sted kan man nø­jes med at gi­ve et be­løb, der ba­re lig­ger en anel­se over ud­be­ta­lin­gen til Hel­lerup­vil­la­en, nem­lig 388.360 kr.

Lan­dets 20 dy­re­ste ve­je lig­ger al­le i Nord­s­ja­el­land mel­lem Fre­de­riks­berg og Rung­sted Kyst. På na­er en en­kelt.

Den 14. dy­re­ste vej i Dan­mark er nem­lig Ved Stran­den i Egå uden for Aar­hus, der der­med og­så er lan­dets dy­re­ste vej uden for Ho­ved­sta­den.

Huspri­ser­ne af­spej­ler og­så, hvor de stør­re virk­som­he­der er kon­cen­tre­ret, for­kla­rer Mor­ten Skak.

»Med virk­som­he­der­ne kom­mer der og­så en del i le­den­de stil­lin­ger, som tje­ner mange pen­ge, og der vil man så kun­ne op­le­ve en yder­li­ge­re sor­te­ring, for­di de så igen flyt­ter sam­men på sa­er­li­ge ve­je, der så vil skil­le sig end­nu me­re ud i lo­ka­l­om­rå­der­ne,« si­ger Mor­ten Skak. Hø­je løn­nin­ger gi­ver hø­je­re pri­ser i by­er­ne og la­ve­re uden for Kva­drat­me­ter­pri­ser, vil­la­er/ra­ek­ke­hu­se 1: Nyhåbs­vej, 7752 Sned­sted: 2.774 kr. 2: As­sels­vej, 7990 Øster As­sels: 2.774 kr. 3: Si­ri­us­vej, 7790 Thyholm: 2.814 kr. 4: Møl­le­ga­de, 7790 Thyholm: 2.826 kr. 5: Øster­vang, 7900 Ny­kø­bing Mors: 2.893 kr. 6: Ma­el­ke­vej­en, 7990 Øster As­sels: 2.910 kr. 7: Yd­by­vej, 7760 Hurup Thy: 2.954 kr. 8: Ha­ve­by­en, 4960 Ho­le­by, 2.999 kr. 9: Brend­gård­vej, 7760 Hurup Thy: 3.007 kr. 10: Kjeld­gårds­vej, 7900 Ny­kø­bing Mors: 3.055 kr. Kil­de: Bo­liga

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.