Mi­ni­ster skru­er op for skarv­j­ag­ten

BT - - NYHETER -

Den af fi­sker­ne for­had­te fugl skar­ven skal nu ja­ges me­re in­ten­sivt for at skra­em­me den vaek fra sår­ba­re fi­ske­be­stan­de som laks, stal­ling og sna­e­bel.

Mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V) kom­mer 1. juli med en hår­de­re re­gu­le­ring af skar­ver i form af en ny for­valt­nings­plan. Der­med kan skar­ven sky­des i la­en­ge­re pe­ri­o­der og i fle­re om­rå­der end hidtil.

Iføl­ge Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et sker det med hen­vis­ning til en vold­som stig­ning i an­tal­let af skarv de se­ne­ste år samt aen­dret ad­fa­erd hos skar­ven.

Den nye for­valt­nings­plan gi­ver to nye mu­lig­he­der for re­gu­le­ring. Dels kan man i en la­en­ge­re pe­ri­o­de end i dag sky­de skar­ven langs vand­løb med sår­ba­re fi­ske­be­stan­de. Der­u­d­over kan fug­len sky­des på dag- og na­tra­ste­plad­ser ved vand­løb og sø­er i pe­ri­o­den 1. au­gust til 31. marts.

Iføl­ge fle­re eks­per­ter er pro­ble­met dog ik­ke, som mi­ni­ste­ren på­står, at der er sket en vold­som stig­ning af skarv­par.

»Be­stan­den af skar­ver er nok ste­get, men ik­ke lø­bet løbsk. Pro­ble­met er me­re, at skar­ven efter en ra­ek­ke kol­de vin­tre med man­gel på fø­de fandt på at ta­ge op isa­er i de jy­ske åer og ja­ge fisk der, hvad nog­le pres­se­de ar­ter har lidt un­der,« si­ger Thomas Bregn­bal­le, se­ni­o­r­for­sker ved Biosci­en­ce ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.