22-årig mista­enkt for drabs­for­søg

BT - - NYHETER -

Po­li­ti­et har an­holdt en 22årig mand, der er mista­enkt for be­vidst at ram­me en 24-årig fod­ga­en­ger med sin Toy­o­ta Cor­ol­la den før­ste fre­dag i ju­ni for der­ef­ter at flyg­te fra ger­nings­ste­det.

Det me­ner po­li­ti­et, der man­dag der­for har an­holdt bi­li­sten. Han er sig­tet for for­søg på mand­drab og bli­ver frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Glo­strup tirs­dag mor­gen.

Det skri­ver Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Selv om po­li­ti­et nu har den 22-åri­ge i de­res va­re­ta­egt, så for­sø­ger de fort­sat at opkla­re, om vid­ner har set, hvad der ske­te med flugt­bi­len li­ge efter på­kørs­len.

Po­li­ti­et me­ner, at for­bry­del­sen blev ud­ført med en sølv­grå Toy­o­ta, og ef­ter­forsk­nin­gen har vist, at den se­ne­re er ble­vet sendt til au­toop­hug.

Al­li­ge­vel hå­ber po­li­ti­kom­mis­sa­er Ole Ni­el­sen at hø­re fra bor­ge­re, der mu­lig­vis har set bi­len li­ge om­kring ger­nings­tids­punk­tet.

Po­li­ti­et vur­de­rer, at bi­len efter på­kørs­len er kørt til Fa­briks­par­ken i Glo­strup.

Of­fe­ret blev ramt fre­dag 3. ju­ni, da han gik på Tårn­vej i Rø­d­ov­re, og hans til­stand har si­den da va­e­ret kri­tisk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.