Jag­ten på Cam­bod

Thai-kvin­der i fly­ve­våb­net

BT - - NYHETER -

ARKAEOLOGI be­søg i lan­dets stør­ste turi­stat­trak­tion, tem­pel­by­en Ang­kor, som er på Unescos ver­dens­arvs­li­ste, og som selv ar­ka­e­o­lo­ger­ne har sva­ert ved at kna­ek­ke ko­den for.

Men nu sy­nes der at va­e­re lys for­u­de. For efter fle­re års in­tens sø­gen har ar­ka­e­o­lo­ger op­da­get en ra­ek­ke sto­re by­er, der gra­en­ser op til Ang­kor og vid­ner om, at om­rå­det i den sid­ste del af mid­delal­de­ren har va­e­ret ver­dens stør­ste og vig­tig­ste im­pe­ri­um, og at det ik­ke kun var tom­me ord, da kong Jay­a­var­man II i 802 ud­råb­te sig selv til ’kon­ge af ver­den’. Hvil­ket selv­føl­ge­lig gør lan­dets Kul­tu­rarvs­af­de­ling stolt.

»Fun­det vil bi­dra­ge til at åben­ba­re Ade­le har en im­po­ne­ren­de stem­me, men det er tvivl­s­omt, om det fak­tisk er hen­des stem­me el­ler hvor me­get, der er ma­ni­p­u­le­ret. Vi ved det ik­ke,« si­ger han.

Iføl­ge E! News fik To­ny Vi­scon­tis kom­men­tar for­le­den Ade­le til at sva­re igen på kri­tik­ken i grove ven­din­ger un­der en kon­cert, hvor san­ge­r­in­den lan­ge­de ud efter den 72-åri­ge pro­du­cer og hans døm­me­kraft. Ade­le kald­te blandt an­det To­ny Vi­scon­ti for di­ver­se grim­me ska­eldsord, skri­ver me­di­et. ci­vi­li­sa­tio­nens stor­hed,« som di­rek­tør Prak Sovan­na­ra ud­tryk­ker det.

Det er den au­stral­ske ar­ka­e­o­log Da­mi­an Evans, der står i spid­sen for den grup­pe ar­ka­e­o­lo­ger, der har gjort det unik­ke fund, som end­nu lig­ger godt be­gra­vet langt un­der den cam­bod­jan­ske ursko­vs mange lag muld. La­ser­scan­ning fra he­li­kop­ter Fun­det er nem­lig gjort ved hja­elp af så­kaldt li­dar-kort­la­eg­ning, en luftbå­ren la­ser­scan­ning, som er en re­la­tiv ny me­to­de i ar­ka­e­o­lo­gi­ens ver­den.

Tek­nik­ken – som og­så blev be­nyt­tet, da man herhjemme i 2013 op­da­ge­de en ny vikin­ge­borg ved Kø­ge på Sja­el­land – fo­re­går ved, at en la­ser­scan­ner mon­te­res på en he­li­kop­ter, som over­fly­ver et af­gra­en­set om­rå­de. Hver m2 på jor­den ’sky­des’ med 16 la­ser­strå­ler, og ti­den, der går, ind­til strå­len re­tur­ne­res til en sen­sor, lag­res som da­ta, som ef­ter­føl­gen­de ka­li­bre­res, og alt­så mun­der ud i en 3D-mo­del af ter­ra­e­net.

Med 3D mo­del­len i hån­den lig­ger et ka­em­pe ana­ly­se­ar­bej­de for­u­de for ar­ka­e­o­lo­ger­ne, som skal sor­te­re i de mange da­ta, før de med sik­ker­hed kan si­ge, hvad der gem­mer sig un­der jor­den.

Og selv­om det ana­ly­se­ar­bej­de langt­fra er slut, kun­ne Da­mi­an For før­ste gang vil kvin­der bli­ve ud­dan­net til pi­lo­ter i Thailands fly­ve­vå­ben, skri­ver avi­sen Bang­kok Post. Fem kvin­der er ud­valgt til en etårig ud­dan­nel­se i Don Mu­ang nord for Bang­kok. Skrid­tet i ret­ning af stør­re li­ge­stil­ling skyl­des, at sta­dig fle­re mand­li­ge pi­lo­ter har for­ladt fly­ve­våb­net til for­del for me­re lu­kra­ti­ve job in­den for den ci­vi­le luft­farts­bran­che. De kvin­de­li­ge pi­lo­ter kom­mer Evans i det an­se­te Jour­nal of Ar­cha­e­o­lo­gi­cal Sci­en­ce al­le­re­de i går of­fent­lig­gø­re de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter og sin drøm om, at fun­det og­så vil få stor be­tyd­ning for for­stå­el­sen af lan­dets op­rin­de­li­ge be­folk­ning, kh­me­rer­ne, og hvor­dan de le­ve­de.

Me­get ty­der nem­lig på, at de var langt for­ud for de­res tid. Kort­la­eg­nin­gen har iføl­ge The Gu­ar­di­an vist avan­ce­re­de vand­sy­ste­mer, som er skabt ud fra en tek­no­lo­gi, der iføl­ge hi­sto­ri­ke­re først var til­ga­en­ge­lig fle­re hund­re­de år se­ne­re. Kh­mer-ri­gets stor­heds­tid Men frem for alt er der spørgs­må­le­ne om Kh­mer-ri­gets stor­hed. Og ik­ke til at sty­re kamp­fly, men bli­ver ud­dan­net til at fly­ve trans­port­fly og -he­li­kop­te­re.

Tre af kvin­der­ne er i for­vej­en of­fi­ce­rer i lan­dets fly­ve­vå­ben. De an­dre to er ci­vi­le og skal god­ken­des af det thailand­ske kon­ge­hus for at få de­res pi­lo­tvin­ger.

For at kom­me i be­tragt­ning til jobbet skal kvin­den selv ha­ve er­hver­vet et fly­cer­ti­fi­kat – og skal i øv­rigt va­e­re mindst 162 cm høj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.