Jas for­tid

BT - - NYHETER -

fald. Tem­pel­by­en Ang­kor – som stra­ek­ker sig over 400 km2 – var cen­trum i Kh­mer-ri­get fra om­kring 800- til 1400-tal­let.

I by­ens stor­heds­tid an­slås det, at op mod en mio. men­ne­sker bo­e­de der, li­ge­som ri­gets cen­tra­lad­mi­ni­stra­tion holdt til der. Men i 1431 var det slut. Dér blev by­en – og der­med ri­get – ero­bret af thai­ri­get Ayut­t­haya.

Hvad der ef­ter­føl­gen­de ske­te, er fort­sat en gå­de. For der har va­e­ret for­sket ut­ro­lig lidt i kh­me­rer-fol­ket. Og det er ar­ka­e­o­log Da­mi­an Evans’ håb, at hans fund med ti­den kan bi­dra­ge til vig­tig vi­den om net­op de men­ne­sker, der bo­e­de i Kh­mer­ri­get. »Der er en fo­re­stil­ling om, at med thai­er­nes in­va­sion flyg­te­de al­le syd­på. Men det ske­te ik­ke, for vo­re scan­nin­ger vi­ser in­gen by­er, de kun­ne flyg­te til,« si­ger Da­mi­an Evans til The Gu­ar­di­an.

»Så det åb­ner op for he­le spørgs­må­let om ri­gets fald.« By­er un­der sko­ven Al­le­re­de i 2012 lyk­ke­des det Da­mi­an Evans og hans hold af ar­ka­e­o­lo­ger at gø­re unik­ke fund i om­rå­det om­kring Ang­kor ved hja­elp af la­ser­scan­nin­ger.

»Det er helt ut­ro­ligt fort­sat at kun­ne se spo­re­ne af men­ne­ske­lig ak­ti­vi­tet, så mange hund­re­de år efter at by­en op­hør­te med at ek­si­ste­re og blev da­ek­ket af skov,« sag­de Da­mi­an Evans den­gang.

Ar­ka­e­o­lo­ger­ne hav­de dog en for­mod­ning om, at der gem­te sig end­nu me­re un­der den ta­et­te urskov, og gen­nem­før­te der­for sid­ste år end­nu en la­ser­scan­ning, den­ne gang langt me­re om­fat­ten­de end den før­ste. Og det gav alt­så bonus. »Der gem­mer sig he­le by­er un­der sko­ven, som in­gen ane­de ek­si­ste­re­de. Sidst så vi kun top­pen af is­b­jer­get. Den­ne gang fik vi det he­le med. Og det er stort,« si­ger Da­mi­an Evans til The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.