Lin­kedIn solgt for gi­gan­tisk be­løb

BT - - NYHETER -

OPKØB

»I mod­sa­et­ning til Fa­ce­book, hvor man slap­per af og la­der sig un­der­hol­de, er Lin­kedIn et sted, hvor man pas­ser cv’et og ens pro­fes­sio­nel­le om­døm­me,« si­ger Fi­lip Wal­l­berg til BT. Ud­vik­le sit net­va­erk Der­for er Lin­kedIn og­så mest op­lagt for folk, der ger­ne vil ud­vik­le og fast­hol­de et net­va­erk i ar­bejds­ma­es­sig sam­men­ha­eng.

Mange virk­som­he­der bru­ger me­di­et til at fin­de nye po­ten­ti­el­le kan­di­da­ter, for­kla­rer Fi­lip Wal­l­berg:

»Jeg ser fle­re ar­bejds­gi­ve­re, som ak­tivt sø­ger nye me­d­ar­bej­de­re og bran­der sig selv på Lin­kedIn. For bru­ger­ne på Lin­kedIn er det en for­del, at man kan ska­be kon­takt til nye kun­der, nye ar­bejds­gi­ve­re og sam­ar­bejds­part­ne­re.« Over­ra­sket over be­lø­bet Me­die-lek­to­ren er dog en anel­se over­ra­sket over det ek­stremt hø­je be­løb, som Mi­cro­soft be­ta­ler for Lin­kedIn.

»Man kan un­dre sig lidt over, at de gør det, for Lin­kedIn har få­et en del ta­esk på det se­ne­ste. Virk­som­he­den står over for gi­gan­ti­ske ud­for­drin­ger i for­hold til at tje­ne pen­ge,« si­ger Fi­lip Wal­l­berg.

I for­mar­ke­det – alt­så det mar­ked, som re­a­ge­rer, før bør­sen i Wall Stre­et åb­ner steg kur­sen på Lin­kedIn-ak­tien i går med 48,5 pct. efter med­del­el­sen om kø­bet, mens Mi­cro­soft-ak­tien faldt med 0,35 pct.

Mi­cro­softs køb af Lin­kedIn er en af de stør­ste hand­ler i it-bran­chen i åre­vis. I 2014 køb­te Fa­ce­book den po­pu­la­e­re chat-tje­ne­ste WhatsApp for 103 mil­li­ar­der kro­ner. Fa­ce­book ejer og­så fo­to­ap­pli­ka­tio­nen In­s­ta­gram, som virk­som­he­den køb­te for 5,7 mil­li­ar­der kro­ner. DE STØR­STE SO­CI­A­LE ME­DI­ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.