Skan­da­le­kon­cert med AC/DC

BT - - NYHETER -

KRI­TIK­KEN HAGLER NED ven­te­tid, tra­engsel, fla­ske­hal­se og ti­melan­ge kø­er. Kun én ind­gang var åben.

»Sik­ker­he­den var un­der alt kri­tik. Der var in­gen vag­ter ved tribunerne, folk stod og sad på al­le trap­per. Én vej ind og én vej ud. Det kun­ne ha­ve ko­stet liv, hvis folk gik i pa­nik. Om­rå­det med mad var fan­ta­stisk – mas­ser af bo­der med mad og drik­ke og al­drig kø. Må­ske det skyl­des pri­sen på 75 kr. for en lille kold bur­ger,« skri­ver Mor­ten Jep­sen på BTs face­book­pro­fil. Blev lo­vet ta­esk to gan­ge Ad­skil­li­ge kon­cert­ga­e­ster op­le­ve­de, at de­res plads var op­ta­get, når de så en­de­lig nå­e­de frem. Blandt an­det BTs an­mel­der St­ef­fen Jun­ger­sen.

»Jeg blev lo­vet ta­esk to gan­ge, for­di jeg ville ha­ve den plads, der stod på min bil­let. Jeg for­søg­te at få fat i en kon­trol­lør, men der var in­gen i na­er­he­den. Over­ho­ve­det. Til sidst måtte jeg og mange an­dre op­gi­ve og fin­de et el­ler an­det til­fa­el­digt sted at stil­le os,« si­ger han. Ta­ger kri­tik­ken me­get al­vor­ligt Kon­cer­ten blev ar­ran­ge­ret af kon­cert­fir­ma­et Li­ve Na­tion. Di­rek­tør Jes­per Chri­sten­sen er­ken­der i et in­ter­view med stif­ten.dk, at der var fla­ske­hal­se:

»Vi er ke­de af, at man har følt sig ut­ryg, og ta­ger kri­tik­ken me­get al­vor­ligt « si­ger han og til­fø­jer, at der kun var én ind­gang til sta­dion.

»Det er sta­dions ud­form­ning. Der

SO­LEN I DAG MÅNEN I DAG

er kun én vej ind mel­lem are­na­en og sta­dion, hvor en smal kor­ri­dor skab­te fla­ske­hals. Hvor­dan det skal an­gri­bes til frem­ti­di­ge kon­cer­ter af den stør­rel­se på Ce­res Park er klart no­get, der skal ar­bej­des vi­de­re på.

Der­u­d­over hav­de vi det pro­blem, at pu­bli­kum ned til pla­e­nen stop­pe­de på de to ho­ved­trap­per, og vo­res vag­ter kun­ne ik­ke få dem til at fort­sa­et­te trods an­vis­nin­ger. Vi hav­de på et tids­punkt 60 vag­ter til den­ne op­ga­ve, og det brem­se­de ind­luk­nin­gen til pla­e­nen,« si­ger Jes­per Chri­sten­sen til Stif­ten.

De fle­ste an­mel­de­re er eni­ge om, at mu­sik­ken var god. Isa­er san­ger Axl Ro­se kal­des li­ge­frem ’AC/DCs red­ning’ af St­ef­fen Jun­ger­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.