’Jeg kun­ne se, han hav­de det skidt’

BT - - SPORTEN -

ØJEN­VID­NER Al­bre­cht­sen, indså, at den vi­ka­ri­e­ren­de an­fø­rer i Thomas Ka­h­len­bergs fra­va­er var sløj.

»’Nu må du kom­me i gang’, ta­enk­te jeg. Det lig­ne­de ham slet ik­ke. Li­ge plud­se­lig sag­de han ba­re, at han hav­de det dår­ligt, og så var det, at han blev skif­tet ud,« si­ger Mar­tin Al­bre­cht­sen.

Grog­gy og ude af sig selv blev Da­ni­el Ag­ger pil­let ud af da­va­e­ren­de tra­e­ner Thomas Frank, der sam­men med sin as­si­stent på det tids­punkt, Claus Nør­gaard, ik­ke har øn­sket at med­vir­ke i den­ne hi­sto­rie. Han blev fulgt i om­kla­ed­nings­rum­met, og dér til­så FC Kø­ben­havns la­e­ge, Mor­ten Bo­e­sen, der ik­ke har va­e­ret til at tra­ef­fe for en kom­men­tar, Brønd­by­spil­le­ren.

Iføl­ge FC Kø­ben­havns kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jes Mor­ten­sen, blev Ag­ger be­hand­let, men ik­ke med smer­testil­len­de me­di­cin, som det har va­e­ret frem­me, da det jo net­op var år­sa­gen til, at Ag­ger var dår­lig. Imens spil­le­de Mar­tin Ørnskov, Mar­tin Al­bre­cht­sen og de øv­ri­ge hold­kam­me­ra­ter vi­de­re for­an de 31.223 til­sku­e­re, men da de kom ind i om­kla­ed­nings­rum­met, så de et syn, der skra­em­te.

»Det var ik­ke sjovt at se Da­ni­el lig­ge der på brik­sen. Jeg kun­ne se, at han hav­de det rig­tig skidt, men sam­ti­dig hav­de vi en kamp at ta­en­ke på, så vi blev bedt om at gå vaek og hol­de fo­kus på net­op det,« si­ger Mar­tin Ørnskov.

Efter kam­pen var der stor mystik om, hvad i al­ver­den, der var sket med Da­ni­el Ag­ger. Umid­del­bart var han hver­ken ble­vet spar­ket ned el­ler hav­de vrik­ket om. Da­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør Per Rud for­kla­re­de ef­ter­føl­gen­de til TV3 Sport, at Ag­ger ud­gik med et ma­veon­de, og den for­kla­ring fast­hol­der han i dag over for BT uden at ville til­fø­je me­re til hi­sto­ri­en.

Bå­de Mar­tin Ørnskov og Mar­tin Al­bre­cht­sen har selv prø­vet at ta­ge gigt­pil­ler, men de af­vi­ser beg­ge, at det er sket efter pres fra klub­ben.

»Som spil­ler vil man rig­tig ger­ne hja­el­pe hol­det. Jeg gjor­de det me­get i min før­ste sa­e­son i Brønd­by og kun­ne godt fin­de på at gø­re det igen, hvis det bli­ver nød­ven­digt. Så la­en­ge det er en­kelt­stå­en­de til­fa­el­de, er det ik­ke så far­ligt,« kon­sta­te­rer Mar­tin Ørnskov.

For­bru­get af gigt­pil­ler tog for Da­ni­el Ag­ger fart i Li­ver­pool, men of­te smed han dem og­så ud, selv om han hav­de få­et dem af hold­la­e­gen, for­tal­te han til Jyl­lands-Po­sten. Kam­pen i Par­ken end­te med at bli­ve sid­ste gang, han tog en gigt­pil­le.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Da­ni­el Ag­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.