I LÖWENS ARMHU

BT - - EM I FRANKRIG 2016 -

BT I EVIAN-LES-BAINS To brysk ud­se­en­de sik­ker­heds­vag­ter be­vog­ter den sor­te po­rt ind til det fas­hio­nab­le Ho­tel Er­mi­ta­ge. Så snart en bil na­er­mer sig, tra­e­der de beg­ge frem og gi­ver med mista­enk­som­me blik­ke be­sked om, at kun de få og pri­vil­e­ge­re­de kom­mer for­bi. Det er man­dag mid­dag, og det ty­ske lands­hold skul­le på det­te tids­punkt ha­ve tra­e­net på Sta­de Ca­mil­leFour­ni­er. Men land­stra­e­ner Jo­a­chim Löw har sløj­fet tra­e­nin­gen og har la­det si­ne spil­le­re bli­ve bag po­r­ten på Ho­tel Er­mi­ta­ge, hvor ver­dens­me­stre­ne bor med en fan­ta­stisk ud­sigt til den smuk­ke Genève-sø.

Ba­re et halvt døgn tid­li­ge­re har ty­sker­ne be­sej­ret Ukrai­ne med 2-0. En af EMs fa­vo­rit­ter har der­med få­et en op­ti­mal start på tur­ne­rin­gen, men det er ik­ke det ene­ste, jour­na­li­ster­ne i det ty­ske pres­se­cen­ter en lille ki­lo­me­ter fra ho­tel­let, har ar­bej­det med si­den slut­fløjt.

Og­så Jo­a­chim Löw bli­ver dis­ku­te­ret i den ca­fe, McDo­nald’s har stil­let op på det gi­gan­ti­ske an­la­eg. Det er dog hver­ken den stak­kels land­stra­e­ners tak­tik el­ler dis­po­si­tio­ner, der er på dags­or­de­nen. I ste­det er det no­get va­e­sent­ligt me­re in­timt. Snif, snif Søn­dag af­ten gjor­de land­stra­e­ne­ren med ka­e­le­nav­net ’Jo­gi’ det nem­lig igen. Han vandt, ja. Men sam­ti­dig pla­ce­re­de han igen sin Ba­den-Würt­tem­berg’ske bag­del di­rek­te i kla­ske­høj­de for al­ver­dens me­di­er – ik­ke mindst de so­ci­a­le af slagsen.

Löw, der ik­ke har ka­me­ra­et som sin bed­ste ven, er tid­li­ge­re ble­vet fan­get på fersk ger­ning i fa­erd med bå­de at spi­se bus­se­ma­end og snif­fe sig selv un­der ar­men i det tek­ni­ske felt for­an tra­e­ner­ba­en­ken. Men i ty­sker­nes EM-åb­nings­kamp over­gik den 56-åri­ge tra­e­ner al­li­ge­vel sig selv, da han stak ha­en­der­ne ned i si­ne buk­ser og ef­ter­føl­gen­de lug­te­de til dem.

Den slags går na­tur­lig­vis ik­ke ube­ma­er­ket hen til en slut­run­de med ka­me­ra­er og fo­to­gra­fer overalt, og der gik da og­så kun få mi­nut­ter, in­den klip­pet med den ty­ske land­stra­e­ner gik viralt. Jeg sy­nes, at al­le skal bli­ve, hvor de hø­rer til. Jeg har et øn­ske om at for­bli­ve tro­va­er­dig,

De uhel­di­ge epi­so­der er ble­vet Jo­a­chim Löws lod. Han er den dyg­ti­ge tra­e­ner, der har gjort Tys­kland til ver­dens­me­ster og en af de bedst spil­len­de og mest el­ske­li­ge fod­bold­na­tio­ner på Eu­ro­pa-kor­tet. Men han er og­så den uhel­di­ge helt, der rent ima­ge­ma­es­sigt har det med at spa­en­de ben for sig selv. Det har gjort ham til et let of­fer for den ty­ske pres­se, men og­så til den mest fol­ke­li­ge land­stra­e­ner, Tys­kland la­en­ge har haft. Røg og Rio­ja Löw er ik­ke ty­pen, der gem­mer sig bag en hård skal og bru­ger fod­bol­den som fi­gen­blad. Han luk­ker ger­ne ty­sker­ne ta­et på men­ne­sket bag land­stra­e­ne­ren, og der­for ved de fle­ste af hans lands­ma­end nu, at han ud over eg­ne kro­p­slug­te og­så ny­der at ind­ta­ge bå­de spa­ghet­ti, rød­vin fra Rio­ja og en Mar­l­boro Light i ny og nae.

Löw er til­ga­en­ge­lig. Han er ik­ke ba­re at fin­de på sport­s­si­der­ne. Nej, in­di­mel­lem gi­ver han og­så in­ter­view til da­me­bla­de­ne, og han er ik­ke ban­ge for at forta­el­le om alt fra pe­di­cu­re til fug­tig­heds­cre­mer og mor­gen­ri­tu­a­ler.

Der er dog en gra­en­se for man­den, der blev tysk land­stra­e­ner i 2006 efter to år som as­si­stent for Jür­gen Kl­in­s­mann. Löw hol­der sin ko­ne gen­nem 20 år, Da­ni­el­la, ude af me­di­er­nes sø­ge­lys.

»Jeg sy­nes, at al­le skal bli­ve, hvor de hø­rer til. Jeg har et øn­ske om at for­bli­ve tro­va­er­dig,« har han sagt til Fo­cus.

Det er imid­ler­tid kun Löw selv, der ved, hvor­når den of­fent­li­ge per­son slut­ter – og den pri­va­te Jo­a­chim Löw be­gyn­der. Selv hans na­er­me­ste kan ha­ve sva­ert ved at fin­de ud af, hvad han vil de­le med of­fent­lig­he­den – og hvad han vil hol­de in­den for sil­ke­skjor­ten.

»Han har sin helt egen gra­en­se, som han ik­ke vil kryd­se. Det er me­get sjovt,« har hans naere ven, Tys­klands team ma­na­ger Oli­ver Bi­er­hoff, for­kla­ret. Sto­re ta­esk Den mo­de­be­vid­ste tid­li­ge­re Bun-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.