EM kan godt bli­ve sjovt at se på - for de­fen­si­ven hal­ter

BT - - 10. JUNI - 10. JULI -

EM ER EFTER min me­ning kom­met okay fra land. Kam­pe­nes kva­li­tet har va­ri­e­ret, mens de sto­re na­tio­ner er kom­met til­freds­stil­len­de i gang. Vi har og­så få­et en fors­mag på det, jeg me­ner, kan gø­re, at un­der­hold­nings­va­er­di­en for den ja­ev­ne til­sku­er og se­er vil sti­ge – nem­lig at de sto­re na­tio­ner som Tys­kland, Frank­rig og Spa­ni­en er bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt. Tys­kland gav i de­res kamp mod Ukrai­ne fle­re chan­cer vaek, end de selv vil bry­de sig om, og Ru­ma­e­ni­en kun­ne og­så ryste de fran­ske va­er­ter i åb­nings­kam­pen. Og for­be­re­del­ses­kam­pe­ne til det­te EM vi­ste no­get af det sam­me hos out­si­de­re til tit­len som Bel­gi­en og Eng­land. Af de sto­re lan­de er det fak­tisk kun Italien, jeg ser som sta­er­ke­re rent de­fen­sivt end of­fen­sivt. HVAD ER SÅ den bag­ved­lig­gen­de år­sag til den­ne ten­dens blandt de sto­re lan­de? Her er der nok lidt for­skel­li­ge mo­men­ter, som spil­ler ind, men lad os først de­le for­svar­spra­e­sta­tio­ner­ne hos de sto­re na­tio­ner ind i to ka­te­go­ri­er.

Går man nog­le år til­ba­ge kun­ne man ha­ve med­ta­get en tred­je ka­te­go­ri og­så – nem­lig det ren­dyr­ke­de mar­ke­rings­for­svar, hvor man fulg­te sin di­rek­te mod­stan­der me­re el­ler min­dre over he­le ba­nen, el­ler hvor man som for­svars­spil­ler el­ler de­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler fik til­delt en spil­ler, som man slet og ret hav­de an­sva­ret for at mar­ke­re ud af kam­pen. Italien og Vest­tys­kland har i et hi­sto­risk per­spek­tiv haft suc­ces med det­te. Sepp Piontek og Ri­chard Møl­ler Ni­el­sen har beg­ge ud­ført det­te i stør­re el­ler min­dre grad og vun­det bå­de tit­ler og ae­re.

Men vi står alt­så til­ba­ge med to ka­te­go­ri­er i dag. Den ene va­ri­ant er den re­ne zo­ne­op­da­ek­ning, som Spa­ni­en nok er den stør­ste eks­po­nent for, men og­så Tys­kland og Eng­land prø­ver i stor grad på det – uden dog at va­e­re helt så re­ne i sti­len. MED ET RENT zo­ne­for­svar for­hol­der du dig for det me­ste til di­ne med­spil­le­re i for­hold til, hvor bol­den er, og du ta­ger me­get min­dre hen­syn til mod­stan­de­ren. De ind­byr­des af­stan­de i hol­det er det al­ler­vig­tig­ste.

Den an­den va­ri­ant er, at man mar­ke­rer i zo­ner, og det er den for­mel, de fle­ste i stør­re el­ler min­dre grad sva­er­ger til i da­gens in­ter­na­tio­na­le fod­bold. Med den­ne form for for­svars­spil føl­ger du spil­le­ren i din zo­ne, når ved­kom­men­de la­ver en ak­tion el­ler et ud­fald. Italien, Bel­gi­en og Rusland i den­ne ra­ek­ke­føl­ge er ek­semp­ler på den­ne ty­pe af for­svars­spil.

Rent zo­ne­spil har efter min me­ning en klar for­del, og det er, at al­le he­le ti­den for­hol­der sig til hin­an­den, men det si­ger sig selv, at det og­så er ek­stremt kra­e­ven­de. Der­for tror jeg, at den for­stå­el­se og det ar­bej­de, som det kra­e­ver, ik­ke når helt frem til hver­ken spil­le­re el­ler tra­e­ne­ren.

Stjer­ne­spil­le­re skal og­så gø­re de­res del af ar­bej­det, hvis det­te for­svar skal fun­ge­re, og det vil si­ge, at det er let­te­re at la­de va­e­re, en­ten for­di man ik­ke ev­ner at få det til at fun­ge­re, el­ler at man op­le­ver, at den an­den va­ri­ant hja­el­per hol­det langt bed­re.

Det kan for ek­sem­pel va­e­re, at en Ro­nal­do gi­ver dig et ek­stra mål, hvis han får sa­er­be­hand­ling, el­ler at du har så go­de spil­le­re i en-mo­den-si­tu­a­tio­ner, at de lø­ser det selv. Sam­fun­det som hel­hed med stør­re in­di­vi­du­a­li­se­ret fo­kus pra­e­ger fak­tisk og­så her, hvor­dan vi ta­en­ker el­ler fø­ler. De fle­ste vil ha­ve en vis fri­hed på ba­nen, for­di det bedst fre­mel­sker det, man me­ner, er ens styr­ke. DER­MED ER VI efter min me­ning kom­met til ker­nen af de­bat­ten, nem­lig at al­le dis­se top­na­tio­ner mang­ler no­get af den nød­ven­di­ge kva­li­tet for at ud­fø­re en af dis­se va­ri­an­ter til per­fek­tion el­ler ba­re at va­e­re i na­er­he­den af det.

Bå­de Frank­rig og Tys­kland druk­ner i mu­lig­he­der fremad på ba­nen, men Tys­kland stil­le­de efter min kla­re over­be­vis­ning kun med én top­spil­ler på in­ter­na­tio­nalt ni­veau i de­res ba­ck­ka­e­de, nem­lig Bo­a­teng.

Hver­ken Hector, Höwe­des el­ler Musta­fi er på det ni­veau. Der­for måtte Neu­er i ak­tion fle­re gan­ge, end Löw sat­te pris på. Må­ske har Tys­kland so­vet lidt i ti­men, når det ga­el­der ud­dan­nel­sen af ren­dyr­ke­de for­svars­spil­le­re, og det er tan­ke­va­ek­ken­de, at en tysk top­klub bru­ger 104 mil­li­o­ner kro­ner på at hen­te en dansk midt­stop­per uden sa­er­lig in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, som vi så det med Jan­nik Vester­gaard og Mön­cheng­lad­bach.

Frank­rig stil­le­de op med Evra og Ra­mi fra start i den før­ste kamp. Det er hel­ler ik­ke top­topkva­li­tet. Med Va­ra­ne ude af EM og Man­gela og Dig­ne som førsteud­for­dre­re kan det bli­ve ska­eb­nesvan­gert for det of­fen­sivt an­lag­te hjem­me­hold.

Ca­hill og Smal­ling vil og­så kom­me i pro­ble­mer for Eng­land, og Bel­gi­en har til ti­der sej­let rundt i hol­dets for­svars­spil i op­takt­skam­pe­ne – se­ne­st mod Nor­ge. Når det kom­mer til ud­ta­gel­sen af dis­se spil­le­re, tror jeg, at del Bosque og Con­te fø­ler sig me­re tryg­ge.

Det­te gør det ek­stremt åbent mel­lem fa­vo­rit­ter­ne, når kno­ck­out­fa­sen be­gyn­der, og i mel­lem­ti­den kan out­si­der­ne så drøm­me med. TIL SLUT ER det vel og­så på sin plads at spør­ge, efter hvil­ken fi­lo­so­fi DBU me­ner, de dan­ske lands­hold skal for­va­re sig, el­ler sagt på en an­den må­de: Fin­des der no­gen kon­kre­te ret­nings­linjer? Jeg tror, Åge Ha­rei­de skal le­de la­en­ge på gan­ge­ne i DBU for at fin­de ret­te ved­kom­men­de, som kan sva­re på det­te.

Og så til sidst et par ord om Sve­ri­ge, som vi i af­tes så i før­ste kamp ved det­te EM. I min før­ste klum­me var jeg in­de på, hvor­dan Zla­tan vil op­tra­e­de i det­te EM. Ville det bli­ve et Sve­ri­ge, der som i sto­re de­le af kva­li­fi­ka­tio­nen hvi­ler på Zla­tan og en løs or­ga­ni­sa­tion og langt fra det, vi kan for­lan­ge? El­ler ville det bli­ve som mod Dan­mark i novem­ber med god om­tan­ke og en or­ga­ni­sa­tion og med en Zla­tan, som kan kon­cen­tre­re sig om at va­e­re to­pan­gri­ber?

Desva­er­re for os nord­bo­e­re blev det mest det før­ste før den ir­ske scor­ing, og ind­til da var Sve­ri­ges pra­e­sta­tion vel tur­ne­rin­gens sva­ge­ste. Efter må­let blev det der­i­mod bed­re og med en far­li­ge­re Zla­tan, der var dér, hvor han bør va­e­re – ta­et­te­re på mod­stan­de­rens mål. Det gav uaf­gjort og en kamp­af­gø­ren­de ak­tion fra Zla­tan, og nu le­ver hå­bet for vo­res na­bo­er. STÅLE SOLBAKKEN, MA­NA­GER I FC KØ­BEN­HAVN

TIRS­DAG 14. JU­NI 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.