’Må­ske er vi den bedst klub de se­ne­ste 20 år’

BT - - 10. JUNI - 10-JULI -

FØR­STE AR­BEJDS­DAG »Må jeg si­ge sand­he­den?« spør­ger Ale­xan­der Zor­ni­ger og kigger hen på sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech. »Det me­ste af sand­he­den, ja,« gri­ner Bech.

Ste­det er lob­by­en på Brønd­by Sta­dion. An­led­nin­gen er før­ste ar­bejds­dag for klub­bens nye, 48-åri­ge ty­ske ch­eftra­e­ner, Ale­xan­der Zor­ni­ger, der som mi­numum er at fin­de på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn de kom­men­de to år.

For cir­ka tre må­ne­der si­den hav­de Brønd­by og­så in­vi­te­ret til pres­se­mø­de. Sam­me sted, sam­me tid. Den­gang sag­de den da­va­e­ren­de tra­e­ner Thomas Frank op som føl­ge af den kon­tro­ver­si­el­le ’Oscar’sag, hvor det kom frem, at sto­rak­tio­na­er og be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech Andersen blandt ma­get an­det hav­de svi­net Frank til på et Brønd­by-de­bat­forum på net­tet.

Nu bla­e­ser der nye vin­de over Brønd­by. Det hå­ber man i hvert fald på med an­sa­et­tel­sen af den tid­li­ge­re RB Leipzig- og Stutt­g­art­tra­e­ner. Han skal gå for­re­st for re­sul­ta­ter­ne på ba­nen i genop­byg­nin­gen af den stol­te tra­di­tions­klub med en ny spil­lestil. Og stil i det he­le ta­get. Sag­de først nej Men sådan var det na­er ik­ke gå­et, for­tal­te ty­ske­ren un­der sit før­ste mø­de med den dan­ske pres­se. For sand­he­den var, at han sag­de nej i SÅDAN STAR­TER ALE­XAN­DER ZOR­NI­GER OP I DAG: 08.00: In­di­vi­du­el­le test med fy­sisk tra­e­ner Ahron Tho­de 12.00-13.30: Frokost 16.30: Tra­e­ning I MOR­GEN 08.30: 10.00: 12.00 - 13:30: 15.30: før­ste om­gang. Det var spro­get, der gjor­de ham be­kym­ret. No­get han el­lers nor­malt ik­ke er. På po­di­et frem­stod han med selv­til­lid og en tro på sig selv som tra­e­ner. En tro på sit eget kon­cept.

Ja, han er na­er­mest for­før­en­de, hvis han selv skal si­ge det.

»Jeg er sik­ker på, at hvis jeg tal­te tysk til dig, ville du smi­de tø­jet i lø­bet af fem mi­nut­ter og lø­be ud og spil­le fod­bold. Lad os se, om jeg og­så kan gø­re det på en­gelsk,« smi­ler han og ud­dy­ber se­ne­re over­vej­el­ser­ne om­kring sprog­pro­ble­mer­ne over for BT.

»Hvis jeg skal ar­bej­de med én på den må­de, jeg ple­jer, ser jeg ved­kom­men­de i øj­ne­ne og med mit kend­skab til, hvor­dan spil­le­re re­a­ge­rer, når jeg ta­ler til dem, kan jeg skub­be dem med hvert et ord. Li­ge nu er jeg må­ske ik­ke i stand til at fin­de li­ge pra­e­cis det rig­ti­ge ord. Men da jeg ta­enk­te mig om en ek­stra gang, kom jeg til konklusionen, at det må­ske ik­ke er ver­dens stør­ste pro­blem, hvis jeg gør et godt styk­ke ar­bej­de til tra­e­ning. På den an­den si­de har man tid til at ta­en­ke over, hvad man si­ger, når man le­der la­en­ge efter de rig­ti­ge ord. Det er me­get vig­tigt for mig. Spe­ci­elt, når jeg ta­ler med me­di­er­ne,« smi­ler han.

»På det­te tids­punkt af min kar­ri­e­re var dét det bed­ste skridt, jeg kun­ne ta­ge for min per­son­li­ge frem­tid. Og­så for den må­de, jeg ger­ne vil va­e­re som tra­e­ner. I mit sid­ste år i Tys­kland var der ut­ro­lig me­get snak om, hvor­dan jeg sag­de tin­ge­ne. Ik­ke hvad jeg sag­de. Med TORS­DAG 16. JU­NI 08.30: 10.00: 12.00-13.30: 15.30: FRE­DAG 17. JU­NI 08.30: 10.00: 12.00-13.30: 15.30: chan­cen i Brønd­by har jeg stør­re mu­lig­hed for at fo­ku­se­re på jobbet som tra­e­ner – og ik­ke som en me­di­e­per­son,« si­ger han. Sto­re krav Der er in­gen tvivl om, at der ven­ter Brønd­by-spil­ler­ne en om­va­elt­ning, når de i dag mø­der ind på ar­bej­de for før­ste gang un­der Zor­ni­ger. I de kom­men­de uger tra­e­ner hol­det dob­belt så me­get som nor­malt med to dag­li­ge tra­e­nings­pas. Og så ven­ter der lø­be­test.

For som det er skre­vet før, kra­e­ver Zor­ni­gers spil­lestil lø­be­ar­bej­de og ik­ke mindst vil­lig­he­den til at yde, når bol­den er tabt og skal gen­vin­des. For­mid­da­gen gik i går for ty­ske­ren med at hol­de mø­de med tra­e­ner­sta­ben. Her var der to nye an­sig­ter i Zor­ni­gers tid­li­ge­re as­si­stent fra Leipzig, Tamás Bó­dog, samt ana­ly­ti­ker Mathias Post. De spil­ler og­så en vig­tig rol­le i op­byg­nin­gen af et nyt kon­cept. Zor­ni­ger la­eg­ger ik­ke skjul på, at han stil­ler sto­re krav til si­ne spil­le­re. Isa­er til de­res at­ti­tu­de til det hår­de ar­bej­de.

»Jeg for­ven­ter, at de er med i kam­pen al­le 90 mi­nut­ter. Er bol­den uden for stre­ger­ne, kan de ta­ge en pau­se, men er bol­den på ba­nen, har al­le en op­ga­ve. Selv Hvis jeg tal­te tysk til dig, ville du smi­de tø­jet i lø­bet af fem mi­nut­ter og lø­be ud og spil­le fod­bold LØR­DAG 18 JU­NI 08.30: Mor­gen­mad 10.00: Tra­e­ning 12.00-13.30: Frokost 15.30- 17.30: Tra­e­nings­kamp mod Val­lens­ba­ek SØN­DAG 19. JU­NI BRØND­BYS KOM­MEN­DE TRAENINGSKAMPE: spil­le­ren mod­sat bol­den. Han har en op­ga­ve, han skal op­fyl­de. Han skal da­ek­ke de an­dre spil­le­re, han skal be­va­e­ge sig mod bol­den, han skal va­e­re klar på det lan­ge, di­a­go­na­le skift. Al­le har en op­ga­ve. Det er et men­talt spørgs­mål, om man er fo­ku­se­ret i he­le kam­pen,« for­kla­rer han.

Sam­ti­dig po­in­te­r­er han, at in­gen skal fryg­te ham. Han vil si­ne spil­le­re det bed­ste, un­der­stre­ge­de han og op­for­dre­de pres­sen til ik­ke at tol­ke alt for me­get på hans tra­e­ner­stil.

»Jeg har hørt, at pres­sen er til mange tra­e­nin­ger. Og I er vel­kom­ne. Men I skal ik­ke for­tol­ke de ting, jeg gør, på en ne­ga­tiv må­de. Jeg in­ter­a­ge­rer med spil­ler­ne. Efter et par da­ge og et par uger ved de, hvad jeg ta­en­ker i for­skel­li­ge si­tu­a­tio­ner,« ly­der det fra ty­ske­ren. Det ty­ske mar­ked Sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech be­kra­ef­te­de, hvad BT tid­li­ge­re har be­skre­vet om Zor­ni­gers vi­den om det ty­ske spil­ler­mar­ked. Her har de to ud­veks­let spil­ler­nav­ne. Men Zor­ni­ger kigger og­så ger­ne efter spil­le­re i Dan­mark, si­ger han.

»Vi skal ha­ve nog­le mid­ter­for­sva­re­re Da­ni­el Ag­ger er ik­ke en del af hol­det la­en­ge­re. Og så har vi mest af alt brug for an­gri­be­re. Vi må se, hvad vi gør med ven­stre­ba­ck­en, efter vi mi­ste­de Riza Dur­mi­si.«

»Mu­lig­vis. Men vi kigger ik­ke kun på ty­ske spil­le­re. Jeg hav­de for­nø­jel­sen af at ar­bej­de sam­men med Yus­suf Poulsen i RB Leipzig, og han hav­de en spe­ci­el kva­li­tet og men­ta­li­tet. Dem skal vi fin­de. Jeg ved, der er go­de dan­ske spil­le­re på de for­skel­li­ge lands­hold. Jeg så blandt an­det U21-lands­hol­det i Tjek­ki­et sid­ste år. Det har al­tid go­de spil­le­re. Vi er blandt de bed­ste klubber i lan­det – må­ske er vi den bed­ste klub de se­ne­ste 20 år. Så vi bur­de kun­ne fin­de spil­ler­ne og få dem til Brønd­by.«

»Jeg er kun in­ter­es­se­ret i li­ga­en,« af­bry­der Zor­ni­ger og fort­sa­et­ter:

»Det gi­ver in­gen me­ning at plan­la­eg­ge en hel sa­e­son med kun to en halv uge til før­ste kamp. Vi har brug for de fem uger, vi har, in­den li­ga­en gør i gang. Spil­ler­ne skal la­e­re sy­ste­met fuld­sta­en­digt. De skal vi­de, hvor­dan det fun­ge­rer, hvor­dan vo­res fi­lo­so­fi er. Det kan jeg ik­ke kla­re på to en halv uge. Må­den, vi spil­ler, er ut­ro­lig fy­sisk, så vi har brug for tid til at for­be­re­de trup­pen. De fem uger gi­ver os ba­sen for vo­res fy­si­ske spil,« si­ger Zor­ni­ger, der gla­e­de­ligt for­tal­te om, at han al­le­re­de har la­ert sit før­ste dan­ske ord.

»Gen­pres. Det ord kan jeg rig­tig godt li­de.«

Mor­gen­mad Tra­e­ning Frokost Tra­e­ning Mor­gen­mad Tra­e­ning Frokost Tra­e­ning Mor­gen­mad Tra­e­ning Frokost Tra­e­ning Fri Mod Val­lens­ba­ek 18. ju­ni kl. 15.30 Mod Na­es­by 24. ju­ni kl. 18.30 Mod Le­dø­je Smørum kl. 14.00 Mod Na­est­ved Bold­klub 3. juli kl.14.00 De for­holds­vis over­kom­me­li­ge mod­stan­de­re er valgt, for­di der skal spil­les Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tion og tra­e­nes hårdt i den na­e­ste pe­ri­o­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.