’Det må ger­ne gø­re ondt’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OFFERVILJE Brønd­by går den­ne som­mer ind i en ny fa­se af klub­bens hi­sto­rie. En ny start for klub­ben med ny tra­e­ner og en ny stil. I we­e­ken­den ud­tal­te klub­bens nu tid­li­ge­re pro­fil Da­ni­el Ag­ger i et in­ter­view med Jyl­lands-Po­sten, at kul­tu­ren i Brønd­by er vaek. Det måtte han san­de, da han vend­te til­ba­ge til hjer­te­klub­ben i 2014 fra Li­ver­pool, for­tal­te han.

Bech kan godt se, at Ag­ger har en po­in­te i sin ud­ta­lel­se.

»Selv­føl­ge­lig aen­drer en kul­tur sig. Det gør den over tid, og det gør den, når man ik­ke vin­der så mange mester­ska­ber, som man har gjort. Dér har han for­ment­lig en po­in­te, men jeg vil og­så ger­ne gen­ta­ge, at klubber som re­gel va­el­ger de­res kul­tur ud fra den pe­ri­o­de, hvor de hav­de det bed­ste hold. Jeg var med til at vin­de mester­ska­bet i Sil­ke­borg i 1994, og si­den da har man syn­tes, at det var den rig­tig Sil­ke­borg-kul­tur,« si­ger han.

Med an­sa­et­tel­sen af ty­ske Ale­xan­der Zor­ni­ger, der har en klar og ty­de­ligt de­fi­ne­ret stil, kan man ik­ke und­gå at ta­en­ke tan­ken, at Brønd­by har søgt det fri­ske pust i Zor­ni­ger, som med sin ty­de­li­ge, ty­ske tra­e­ner­stil kan skub­be til ån­den i klub­ben. Skal kun­ne tå­le mod­gang »Vi er et hold, der ka­em­per ben­hårdt for at vin­de igen. Og der skal vi bru­ge no­get af det, Da­ni­el (Ag­ger, red.) snak­ker om. Det må vir­ke­lig ger­ne gø­re ondt i for­sø­get på at vin­de. Ale­xan­der har in­gen gla­e­de af, at spil­ler­ne skal ha­ve ondt. Men han vil ger­ne ha­ve, at de er pa­rat til at gi­ve me­get af sig selv. Og det vil vi ger­ne ud­vik­le vi­de­re på,« for­kla­rer Bech og til­fø­jer, at han er glad for, at Zor­ni­ger har prø­vet en del i sin kar­ri­e­re – så­som at bli­ve fy­ret to gan­ge i hen­holds­vis Leipzig og Stutt­g­art.

»Vi har med stor om­hu valgt en tra­e­ner, der og­så har prø­vet mod­vind. Der har va­e­ret kan­di­da­ter, jeg har valgt fra, for­di de kun har haft suc­ces. Jeg vil ik­ke ha­ve én til at stå her­u­de og øve sig i at ha­ve mod­gang. Det skal han ha­ve en er­fa­ring med og nog­le skul­dre, der kan hol­de til. Man skal ik­ke skue hun­den på hå­re­ne, men I kan selv se det på Alex’ fremto­ning. Det må ger­ne bla­e­se me­get, uden at det va­el­ter ham.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.