’En­som ulv’ dra­eb­te fora­el­dre

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE

»Jeg har re­a­ge­ret po­si­tivt på sheik Ad­na­nis an­mod­ning,« for­kla­re­de ger­nings­man­den med hen­vis­ning til en tals­mand for den is­la­mi­sti­ske ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion, der tid­li­ge­re har op­for­dret til at dra­e­be så man­ge ’van­tro’ som mu­ligt i Eu­ro­pa og USA un­der den igang­va­e­ren­de fa­ste­må­ned ra­ma­dan.

I vi­deo­en, som ef­ter­føl­gen­de er ble­vet slet­tet fra Fa­ce­book, så man den tre­åri­ge søn sid­de i so­fa­en i bag­grun­den, mens ter­r­o­ri­sten sag­de, at han end­nu ik­ke hav­de be­slut­tet sig for, hvad han vil­le »gø­re ved ham dér.«

Kort tid ef­ter blev hu­set stormet af fran­ske spe­ci­alstyr­ker, som dra­eb­te ger­nings­man­den. I hu­set fandt de kvin­den knivdra­ebt, mens den tre­åri­ge over­le­ve­de uden fy­si­ske ska­der. Ter­r­o­ri­sten er iføl­ge fran­ske me­di­er iden­ti­fi­ce­ret un­der nav­net La­ros­si Ab­bal­la. Fryg­ter bøl­ge af an­greb Den uhyg­ge­li­ge sag, der kom­mer knap to døgn ef­ter mas­se­sky­de­ri­et i Or­lan­do, har skabt frygt i Frank­rig og hos lan­dets be­folk­ning, som i øje­blik­ket er va­ert for EM i fod­bold.

I vi­deo­en, som ter­r­o­ri­sten lag­de ud på Fa­ce­book, sag­de han, at »vi vil gø­re EM i fod­bold til en kir­ke­gård.« Der­ef­ter fort­sat­te han med at op­rem­se en li­ste over navn­giv­ne po­li­ti­folk, fa­engsels­be­tjen­te, jour­na­li­ster og rap­pe­re m.fl., som iføl­ge Is­la­misk Stat bør slås ihjel.

Den fransk-tu­ne­si­ske eks­pert i is­la­mis­me Mat­hieu Gu­idère fryg­ter, at Frank­rig og an­dre ve­st­li­ge lan­de vil bli­ve ud­sat for en se­rie af ter­r­or­an­greb ud­ført af så­kald­te ’en­som­me ul­ve’ – ter­r­o­ri­ster, der ik­ke nød­ven­dig­vis har no­gen di­rek­te for­bin­del­se til Is­la­misk Stat, men som hand­ler på eget ini­ti­a­tiv i or­ga­ni­sa­tio­nens navn.

»Mas­sa­kren i Or­lan­do kan me­get vel va­e­re start­skud­det til en bøl­ge af at­ten­ta­ter mod de lan­de, som Is­la­misk Stats tals­mand frem­ha­e­ve­de i sin op­for­dring, nem­lig USA, Frank­rig og Stor­bri­tan­ni­en,« si­ger Gu­idère til ra­dio­sta­tio­nen Fran­ce In­fo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.