FAR: MIN SØN V

Omar Ma­te­en myr­de­de 49 og sår­e­de 53 på en nat­klub for ho­mo­seksu­el­le, in­den han selv blev dra­ebt. Nu er det over­ladt til hans far, Sed­dique Ma­te­en, at for­kla­re, hvor­for det ske­te

BT - - NYHEDER -

MAS­SA­KREN I OR­LAN­DO ud af respekt for of­re­ne«, si­ger Sed­dique Ma­te­en.

I de 40 mi­nut­ter, Ber­ling­s­ke sam­men med tre ame­ri­kan­ske jour­na­li­ster til­brin­ger med Sed­dique Ma­te­en, er det ty­de­ligt, at ter­r­o­ri­stens far an­grer. Det er der in­gen tvivl om.

Men han gør det og­så på en må­de, man ik­ke helt kan få styr på. Er det chok og fortviv­lel­se, der sen­der et fø­lel­ses­ma­es­sigt pan­ser ned over man­den, når han ud­ta­ler sig – el­ler er det kølig be­reg­ning sty­ret af den ad­vo­kat, han har ta­get som rå­d­gi­ver: At han skal ta­ge af­stand nu for at slip­pe for de ube­ha­ge­lig­he­der, der al­li­ge­vel ram­mer ham i lo­kal­sam­fun­det på et el­ler an­det tids­punkt. Omar blev op­hid­set, fak­tisk vred Ber­ling­s­ke spør­ger, om søn­nen ha­de­de ho­mo­seksu­el­le.

»Det er sva­ert at si­ge. Vi var på Mi­a­mi Beach sam­men på et tids­punkt, og der ser vi et ho­mo­seksu­elt par, der kys­ser hin­an­den. Omar bli­ver me­get op­hid­set, fak­tisk vred. Det var en re­ak­tion på det, han så. Men kan man gø­re det? Så­dan ba­re kys­se på ga­den for­an al­le an­dre,« si­ger Sed­dique Ma­te­en, der dog hur­tigt aen­drer ord­val­get. »De kun­ne ha­ve fun­det et me­re diskret sted, hvor der ik­ke var kvin­der og børn. Må­ske stran­den,« sag­de han.

På det tids­punkt stil­ler Ber­ling­s­ke det spørgs­mål, al­le ta­ler om i Or­lan­do: »Var Omar Ma­te­en selv ho­mo­seksu­el?«

»Nej,« si­ger fa­de­ren med be­stemt­hed i stem­men, og så er den de­bat luk­ket.

I hvert fald hjem­me hos Sed­dique Ma­te­en, for spørgs­må­let er stil­let på bag­grund af, at FBI og­så ar­bej­der med det spor, for­di Omar Ma­te­en ik­ke ale­ne gen­nem de sid­ste tre år har va­e­ret ga­est på ho­mo­seksu­el­le disko­te­ker – han var det og­så på det i Or­lan­do. Han har og­så down­lo­a­det en app på sin com­pu­ter fra en ho­mo­seksu­el dat­ings­i­de. Jeg respek­te­rer al­le men­ne­sker FBI ar­bej­der ud fra fle­re ind­gangs­vink­ler til den blo­dig­ste ter­r­orak­tion i USA si­den 11. sep­tem­ber 2001. Ud over at Omar Ma­te­en søg­te at kom­me i kon­takt med Is­la­misk Stats og an­dre ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ners hjem­mesi­der, så me­ner FBI nu, at den 29-åri­ge og­så er ble­vet ra­di­ka­li­se­ret på net­tet.

Og hvis han har haft had til ho­mo­seksu­el­le el­ler et ufor­løst for­hold til sin egen seksu­a­li­tet, er det en del af hi­sto­ri­en om man­den, der går amok og dra­e­ber uskyl­di­ge men­ne­sker i en nat­klub.

»Der var over­ho­ve­det in­tet at ma­er­ke på Omar. Jeg så ham sidst da­gen før, og han var fuld­sta­en­dig nor­mal. Jeg vid­ste, at han hav­de et vå­ben. Han ar­bej­de­de jo for et sik­ker­heds­fir­ma. Men jeg ane­de ik­ke, at han og­så hav­de et mi­li­ta­ert vå­ben,« si­ger Sed­dique Ma­te­en – der ik­ke di­rek­te vil si­ge, hvad han selv me­ner om ho­mo­seksu­a­li­tet.

»Jeg har respekt for al­le men­ne­sker,« si­ger han med over­be­vis­ning.

In­de i hu­set kan man hø­re råb ude fra ga­den. Man kan ik­ke hø­re, hvad der bli­ver sagt. Men vil han bli­ve bo­en­de her i by­en?

»Hvor skul­le jeg el­lers gå hen? Jeg har po­li­ti­be­skyt­tel­se, og jeg kan kun hå­be, at folk på et tids­punkt ind­ser, at jeg ik­ke har no­get an­svar for det, der er sket.«

»Gå med fred,« si­ger Sed­dique Ma­te­en som af­sked, da Ber­ling­s­ke si­ger far­vel i dø­ren.

»Gå til hel­ve­de,« ly­der rå­bet fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.