AR IK­KE BØSSE Mor­de­ren var fast ga­est på ho­mo-klub

BT - - NYHEDER -

ga­den. MASSESKYDERI Nat­ten til søn­dag skød og dra­eb­te Omar Ma­te­en 49 ga­e­ster på bøsse-nat­klub­ben ’Pul­se’ i Or­lan­do, Fl­o­ri­da. Iføl­ge fa­de­ren Sed­dique Ma­te­en var søn­nen ’vred på al­le ho­mo­seksu­el­le’. Men nu ty­der me­get på, at USAs va­er­ste mas­se­mor­der og for­mode­de ho­mo­fob selv var ho­mo­seksu­el. Iføl­ge ad­skil­li­ge vid­ner blandt klub­bens fa­ste ga­e­ster var 29-åri­ge Omar Ma­te­en så­le­des selv til­ba­ge­ven­den­de ga­est på ’Pul­se’ igen­nem fle­re år. Kil­der i FBI be­kra­ef­ter Omar Ma­te­ens til­knyt­ning til nat­klub­ben, der er én af Fl­o­ri­das mest po­pu­la­e­re. Og iføl­ge avi­sen Or­lan­do Sen­ti­nel var Omar Ma­te­en og­så med­lem af bøs­se­dat­ing­hjem­mesi­den ’Ja­ck’d’. FBI har iføl­ge Huf­fing­ton­post. com af­hørt fle­re un­ge ma­end, der i lø­bet af de se­ne­ste år har haft na­er kon­takt til Omar Ma­te­en.

Nog­le kom­mu­ni­ke­re­de så­le­des med ham via dat­ing­hjem­mesi­den, hvor Ma­te­en hav­de sin egen pro­fil. An­dre så ja­evn­ligt den kom­men­de mas­se­mor­der på ’Pul­se’. Og til Or­lan­do Sen­ti­nal sag­de den 27-åri­ge Ty Smith, der be­skri­ver sig selv som stam­kun­de på ’Pul­se’:

»Nog­le gan­ge sat­te han sig ba­re ov­re i et hjør­ne for at drik­ke ale­ne. Og an­dre blev han så fuld, at han be­gynd­te at rå­be af de an­dre ga­e­ster og af per­so­na­let.«

En ano­nym bru­ger af dat­ings­i­den ’Ja­ck’d’ forta­el­ler USAs stør­ste ra­dio­sta­tion NPR - Na­tio­nal Public Ra­dio, at han i en pe­ri­o­de for to år si­den ’cy­ber-da­te­de’ Omar, der åbent for­tal­te, at han var gift med en kvin­de og var far til en lil­le søn.

»Vi mød­tes al­drig an­sigt til an­sigt. Men det var ty­de­ligt, at han var in­ter­es­se­ret,« forta­el­ler den ano­ny­me ’Ja­ck’d’-bru­ger. Hjer­ne­va­sket? Omar Ma­te­en er selv ame­ri­kansk stats­bor­ger. Han blev så­le­des født i New York. Men fora­el­dre­ne, der beg­ge er af­g­han­ske stats­bor­ge­re, er me­get re­li­gi­øse. Omar Ma­te­en vok­se­de iføl­ge CNN op i et me­get tra­di­tio­nelt af­g­hansk og re­li­gi­øst hjem. Og fa­de­ren Sed­dique Ma­te­en, der har sit eget tv-show på en lo­kal sa­tel­lit-tv-sta­tion, me­ner, at Gud vil straf­fe al­le ho­mo­seksu­el­le.

»Med den op­va­ekst er det må­ske ik­ke så un­der­ligt, at Omar Ma­te­en var så vred og for­vir­ret. Pro­ble­met er ba­re, at han tog sin vre­de ud på de for­ker­te.«

Så­dan si­ger den ame­ri­kan­ske ho­mo­ak­ti­vist og Huf­fing­ton­po­stjour­na­list Ja­mes Mi­cha­el Ni­cols, der li­ge­som mil­li­o­ner af an­dre si­den søn­dag har sør­get over den ufat­te­li­ge mas­sa­kre. Mi­stan­ke imod ko­nen Po­li­ti­et i Or­lan­do og FBI har end­nu ik­ke fun­det no­gen for­mel for­bin­del­se imel­lem Omar Ma­te­en og ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen IS (Is­la­misk Stat), som han ud­tryk­te sym­pa­ti for. Men til gen­ga­eld mista­en­kes Ma­te­ens an­den ko­ne, Noor Za­hi Sal­man, nu for at ha­ve hjul­pet sin mand.

Iføl­ge tv-sta­tio­nen NBC har Noor Za­hi Sal­man un­der en af­hø­ring med FBI nem­lig in­drøm­met, at hun mindst én gang kør­te sin mand til nat­klub­ben, så han kun­ne ’stu­de­re ste­det’. Sal­man var iføl­ge NBC og­så med, da Omar Ma­te­en køb­te si­ne vå­ben. Hun for­søg­te ef­ter eget ud­sagn at over­ta­le sin mand til ik­ke at be­gå mas­se­mor­det. Men iføl­ge NBCs FBI-kil­de kon­tak­te­de ko­nen på in­tet tids­punkt myn­dig­he­der­ne for at ad­va­re dem. Og hvis det er til­fa­el­det, ri­si­ke­rer hun at bli­ve sig­tet som med­skyl­dig i mas­se­mord. Med den op­va­ekst er det må­ske ik­ke så un­der­ligt, at Omar Ma­te­en var så vred og for­vir­ret. Pro­ble­met er ba­re, at han tog sin vre­de ud på de for­ker­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.