’Han gri­ne­de, da han skød en dreng’

BT - - NYHEDER -

ISKOLD MOR­DER ud på toilet­tet og kol­lap­se­de for­an toiletbå­sen. Han blød­te overalt og tig­ge­de om at kom­me ind i toiletbå­sen,« forta­el­ler han iføl­ge Daily Mail.

Men man­den kun­ne ik­ke kom­me un­der dø­ren til toiletbå­sen, for­di der i for­vej­en lå ad­skil­li­ge men­ne­sker de­r­in­de. Kort ef­ter trå­d­te Omar Ma­te­en ind på toilet­tet, hvor han af­fy­re­de det død­brin­gen­de skud mod man­den.

»Det skra­em­men­de var, at han (Omar Ma­te­en, ik­ke sag­de no­get, og hvad er me­re skra­em­men­de end en mand, der gri­ner, når han sky­der en dreng, der al­le­re­de er skudt,« forta­el­ler han. Bøn­faldt mor­de­ren Norman Ca­si­a­no og de an­dre ga­e­ster, der be­fandt sig på toilet­tet, bøn­faldt Omar Ma­te­en om ik­ke at sky­de dem, men det var den 29-åri­ge ter­r­o­rist til­sy­ne­la­den­de li­geg­lad med.

For iføl­ge Norman Ca­si­a­no pla­ce­re­de Omar Ma­te­en blot sit vå­ben op­pe over bå­sen og af­fy­re­de ad­skil­li­ge skud ned mod de man­ge per­so­ner, der gem­te sig.

I alt dra­eb­te Omar Ma­te­en 30 per­so­ner på toilet­tet – Norman Ca­si­a­no over­le­ve­de iføl­ge ham selv som den ene­ste, selv om han blev skudt fi­re gan­ge i ryg­gen.

Der­u­d­over blev yder­li­ge­re 19 per­so­ner Jeg gra­ed, da en mand snub­le­de ud på toilet­tet og kol­lap­se­de for­an toiletbå­sen. Han blød­te overalt og tig­ge­de om at kom­me ind i toiletbå­sen dra­ebt, hvoraf de fle­ste an­gi­ve­ligt blev skudt i de mi­nut­ter, hvor Omar Ma­te­en tra­eng­te sig ind på nat­klub­ben. Had til bøs­ser Un­der­vejs for­søg­te Omar Ma­te­en at for­hand­le med FBI, selv om han fle­re gan­ge er­kla­e­re­de sin støt­te til ter­r­or­be­va­e­gel­sen Is­la­misk Stat. Fa­de­ren, Sed­dique Ma­te­en, me­ner dog ik­ke, at søn­nen for­in­den hav­de vist tegn på at va­e­re ra­di­ka­li­se­ret.

Han er­ken­der dog, at Omar Ma­te­en få må­ne­der in­den tra­ge­di­en lør­dag hav­de over­va­e­ret to ma­end kys­se, hvil­ket til­sy­ne­la­den­de hav­de plan­tet et enormt had til ho­mo­seksu­el­le i Omar Ma­te­ens sind.

Si­den er det imid­ler­tid kom­met frem, at Omar Ma­te­en iføl­ge fle­re per­so­ner i det ame­ri­kan­ske ho­mo­mil­jø selv fa­er­de­des på di­ver­se ho­mo-nat­klub­ber og dat­ings­i­der for ho­mo­seksu­el­le.

Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for ter­r­or­an­gre­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.