Prin­ses­se vil fri­fin­des for skat­tesvin­del

BT - - NYHEDER -

Iñaki Ur­dan­garín. Det er den tid­li­ge­re hånd­bold­spil­ler Iñaki Ur­dan­garín, der er an­kla­get for at ha­ve sendt of­fent­li­ge mid­ler i skat­te­ly. PÅ AN­KLA­GE­BA­EN­KEN Spa­ni­ens prin­ses­se Cri­sti­na er på an­kla­ge­ba­en­ken i en sag om svin­del med mil­li­o­ner af skat­te­kro­ner sam­men med 16 an­dre. Blandt dem er hen­des mand, den tid­li­ge­re hånd­bold­spil­ler Iñaki Ur­dan­garín. I går holdt hen­des for­sva­rer den af­slut­ten­de pro­ce­du­re i sa­gen, og hans be­sked var klar: Prin­ses­sen skal fri­fin­des.

Iføl­ge for­sva­re­ren, Pau Mol­ins, er al­le an­kla­ge­myn­dig­he­dens ar­gu­men­ter mod den 51-åri­ge prin­ses­se ble­vet mod­be­vist i lø­bet af den fem må­ne­der lan­ge retssag.

Prin­ses­se Cri­sti­na er sto­re­sø­ster til kong Fe­lipe af Spa­ni­en. Det er før­ste gang no­gen­sin­de, en na­er sla­egt­ning til en spansk mo­nark er an­kla­get i en retssag. Sa­gen har stå­et på si­den 2012, hvor prin­ses­sens mand blev an­kla­get for at mis­bru­ge sin ti­tel som her­tug af Pal­ma til at sen­de seks mil­li­o­ner eu­ro of­fent­li­ge mid­ler i skat­te­ly via den vel­gø­ren­heds­fond, han var med til at be­sty­re fra 2004 til 2006.

Prin­ses­se Cri­sti­na er an­kla­get for med­vir­ken til skat­tesvin­del.

Iñaki Ur­dan­garíns for­sva­rer me­ner ik­ke, han har brudt loven. Al­li­ge­vel har den tid­li­ge­re hånd­bold­spil­ler sat 1,2 mil­li­o­ner eu­ro til si­de til even­tu­el­le er­stat­nings­krav. Sagsøgt af fag­for­bund Det er fag­for­bun­det Ma­nos Lim­pi­as (Re­ne Ha­en­der, red.), der har sagsøgt prin­ses­sen. De har kra­e­vet en fa­engsels­straf på ot­te år.

Men det har in­gen gang på jord, me­ner for­sva­re­ren. Han me­ner i ste­det, at fag­for­bun­det bør straf­fes for at mis­bru­ge sin ret til at sagsø­ge.

Sa­gen har skabt en mas­se ne­ga­tiv op­ma­er­k­som­hed om­kring det span­ske kon­ge­hus.

Da kong Fe­lipe i 2014 af­lø­ste sin far på tro­nen, lo­ve­de han i sin kro­nings­ta­le, at det skul­le va­e­re slut med skan­da­ler i det span­ske kon­ge­hus.

Spa­ni­er­ne fik et løf­te om, at de med ham som kon­ge vil­le få en ’retskaf­fen, ae­r­lig og gen­nem­sig­tig’ em­beds­fø­rel­se.

Kon­gen har der­for lagt af­stand til sin sø­ster, som er ble­vet fra­ta­get si­ne kon­ge­li­ge for­plig­tel­ser og bedt om at hol­de sig bor­te fra of­fi­ci­el­le fa­mi­liear­ran­ge­men­ter.

Der­u­d­over er hun ble­vet fra­ta­get sin her­tu­gin­de­ti­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.