Køb hus med ra­bat

BT - - NYHEDER -

ned i pris. De fle­ste pris­fald ses i Re­gion Syd­dan­mark, og det ga­el­der bå­de for hu­se og ejer­lej­lig­he­der, mens sa­el­ge­re i Re­gion Ho­ved­sta­den re­du­ce­rer pri­sen på fa­er­re­st bo­li­ger. Sat ned i pris Va­erst for sa­el­ger­ne af hu­se ser det ud i Aged­rup uden for Oden­se på Fyn og Ho­le­by på Lol­land, hvor hen­holds­vis 69 og 67 pro­cent af de ud­bud­te vil­la­er og ra­ek­ke­hu­se er ble­vet sat ned i pris.

Har man der­i­mod et hus i Bil­lund, Bja­e­ver­skov el­ler på Øster­bro i Kø­ben­havn, er der grund til at va­e­re fortrøst­nings­fuld. Her er det så­le­des blot ti pro­cent af hu­se­ne, der er sat ned i pris – og det er la­vest i he­le lan­det.

Her bli­ver flest bo­li­ger sat ned i pris

Sam­men­lign med til­sva­ren­de hu­se Som kø­ber bør du fin­de an­dre sam­men­lig­ne­li­ge ejen­dom­me og se, hvad de ko­ster. Se og­så på, hvor la­en­ge hu­set har stå­et til salg, og hvor man­ge gan­ge det evt. er sat ned i pris. Hav fle­re kort på hån­den Når du skal kø­be bo­lig, er det en god idé at ha­ve fle­re hu­se i Tjek hu­set for ska­der Un­der­søg bo­li­gen grun­digt, så du ik­ke kø­ber et hus med ska­der, du ik­ke kend­te til. Til­stands­rap­por­ten kan gi­ve et fin­ger­peg, men det er og­så en god idé at få en per­son Tårs 51 pct. Un­der­søg nedslag Det er en god idé at un­der­sø­ge, hvor me­get der gi­ves i nedslag i om­rå­det ved at se på for­skel­len mel­lem ud­bud og salgs­pri­ser. Kil­de: BRF Kre­dit/Bo­li­us

Man­ge bo­ligs­a­el­ge­re sa­et­ter pri­sen ned i for­hold til den op­rin­de­li­ge ud­bud­spris. Her kan du se, hvor man­ge pct. af bo­li­ger­ne, der bli­ver sat ned i pris, i de en­kel­te po­st­di­strik­ter. kik­ker­ten – så er det let­te­re at be­va­re for­nuf­ten og få en god pris. Sørg for, at du ken­der din smer­te­gra­en­se mht. pri­sen. med byg­ge­tek­nisk ind­sigt til at gen­nem­gå hu­set for dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.