’ ’

BT - - DEBAT -

Det er li­ge­som den­gang ved Kr­udt­tøn­den – hav­de gan­ge ved

der ik­ke va­e­ret po­li­ti, ter­r­orak­tio­ner set, at jø­der er et pri­ma­ert mål. Det er nyt med ho­mo­seksu­el­le. hav­de vi op­le­vet en Der­for er der ik­ke sam­me

mas­sa­kre op­ma­er­k­som­hed som ved Char­lie Heb­do og Kr­udt­tøn­den, og man kan ik­ke si­destil­le jø­der og ho­mo­seksu­el­le på nu­va­e­ren­de tids­punkt i for­hold til be­skyt­tel­se, da ho­mo­seksu­el­le ik­ke har va­e­ret et mål ved en ter­r­orak­tion før.

VI HAR GEN­TAG­NE

ik­ke, at man skal va­e­re ek­stra op­ma­er­k­som, når der er ek­stra­or­di­na­e­re be­gi­ven­he­der, som kan va­e­re et po­ten­ti­elt mål for ter­ror. For jø­der, fri­hed og ho­mo­seksu­a­li­tet er ji­ha­di­ster­nes pri­ma­e­re fjen­der. Der­u­d­over er der be­hov for, at mus­li­mer­ne går for­re­st i va­er­di­kam­pe for to­le­ran­ce over for de ho­mo­seksu­el­le. Og jeg er skuf­fet over, at de mus­lim­ske le­de­re er tav­se ef­ter mas­sed­ra­be­ne i Or­lan­do.

MEN DET UDELUKKER

kan gen­nem­fø­re en Co­pen­ha­gen Pri­de, der er li­ge så in­klu­de­ren­de og er i ka­er­lig­he­dens tegn, som de har va­e­ret hidtil. Er Pri­den pla­stret til med po­li­ti, sen­der det et sig­nal om ut­ryg­hed, som vi helst er for­u­den. For­di vi sy­nes, at ar­ran­ge­men­tet er trygt. Det skal det selv­føl­ge­lig bli­ve ved med at va­e­re, og der­for er vi lø­ben­de i di­a­log med dem, der kan sik­re vo­res sik­ker­hed. For vo­res hø­je­ste pri­o­ri­tet er del­ta­ger­nes sik­ker­hed. Så vi rå­ber ik­ke op om, at der skal sa­et­tes alt mu­ligt i va­erk. Det skal vi kun, hvis der er en be­ret­ti­get trus­sel. Og ik­ke ba­re for­di vi bli­ver ban­ge.

VI HÅ­BER, VI

ik­ke tro, det lø­ser no­get for LGBT­mil­jø­et at sa­et­te me­re po­li­ti ind på bag­grund af no­get, der er sket i USA. Pro­ble­met er langt me­re om­fangs­rigt. Vi op­le­ver over­greb, når vi kom­mer ud af ba­rer­ne og hol­der ka­e­re­sten i hån­den på Strø­get el­ler kys­ser i S-to­get. Det er det, ik­ke ter­ror, der ska­ber ut­ryg­hed.

DER­FOR SKAL MAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.