Fa­e­rø­er­ne in­spi­rer

BT - - DEBAT -

BT PÅ FA­E­RØ­ER­NE sig jo først ef­ter­hån­den, hvad man har sam­let op. Men jeg har al­tid va­e­ret me­get in­spi­re­ret af det fa­e­rø­ske land­skab, far­ver­ne, ha­vet, him­len, de sor­te klip­per og det grøn­ne gra­es. Det har gjort stort ind­tryk på mig, si­den jeg var gan­ske ung,« si­ger Mar­gret­he. Fa­e­røsk ka­e­de­dans Dron­nin­gen hav­de i går at­ter et om­fat­ten­de pro­gram på Fa­e­rø­er­ne, hvor hun blev of­fi­ci­elt mod­ta­get i Thors­havn fra mor­genstun­den med or­ke­ster, flag og ta­ler.

Se­ne­re blev hun vist rundt i Lands­sty­ret og Lag­tin­get og så en ud­stil­ling med bil­le­der fra samt­li­ge kon­ge­li­ge be­søg på Fa­e­rø­er­ne si­den 1844.

Og i af­tes var der gal­la, hvor Dron­nin­gen tra­di­tio­nen tro skul­le dan­se med i den fa­e­rø­ske ka­e­de­dans.

I dag skal Dron­nin­gen be­sø­ge San­dø, der be­trag­tes som den smuk­ke­ste ø på Fa­e­rø­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.