40% 52%

BT - - NYHEDER - 1. 2. 3. 4. 9. 8. 7. 6. 5.

Trist­hed og hu­mør­sving­nin­ger kan va­e­re tegn på de­pres­sion og angst. Mens stress og tra­et­hed bå­de kan va­e­re år­sag til og symp­tom på bå­de fy­si­ske og psy­ki­ske syg­dom­me.

Sta­er­ke og ved­hol­den­de smer­ter kan va­e­re tegn på man­ge for­skel­li­ge syg­dom­me, der kra­e­ver be­hand­ling – f.eks. ny­re­sten, blind­tarms­be­ta­en­del­se, gal­de­sten, ko­lik, mi­gra­e­ne og tal­ri­ge an­dre.

Hvis dit hjer­te slår et ek­stra slag, el­ler du får hjer­te­ban­ken, bør det un­der­sø­ges. Det kan fo­re­kom­me ved hjer­te­syg­dom­me som for­hø­jet blod­tryk, åre­for­kal­k­ning el­ler hjer­tesvigt.

Min­dre lyst til sex og rejs­nings­pro­ble­mer kan va­e­re tegn på bå­de fy­si­ske og psy­ki­ske syg­dom­me som f.eks. di­a­be­tes el­ler de­pres­sion. Hvis en aen­dring i livs­stil ik­ke lø­ser pro­ble­met, bør man over­ve­je, om det har med syg­dom at gø­re.

Blod i af­fø­rin­gen samt even­tu­el­le aen­drin­ger i kon­si­sten­sen kan va­e­re tegn på kra­eft i tyktar­men el­ler i en­de­tarmsåb­nin­gen. Det ga­el­der og­så, hvis man f.eks. har smer­ter ved af­fø­ring.

Hvis du ho­ster me­get i me­re end to uger, kan det va­e­re tegn på KOL, Ast­ma el­ler lun­ge­kra­eft. Få la­e­gen til at tjek­ke din lun­ger.

Bli­ver du let­te­re for­pu­stet og sta­kån­det el­ler op­le­ver fle­re til­fa­el­de af ån­de­nød, kan det va­e­re tegn på en lun­ge­syg­dom el­ler i aku­t­te til­fa­el­de hjer­te­kar­syg­dom.

Det er helt nor­malt, at va­eg­ten svin­ger lidt. Men en god hu­ske­r­e­gel er, at du kun må ta­be me­re end fem pro­cent af din va­egt på et halvt år, hvis du gør det med vil­je. Hvis du ta­ber dig uden at vil­le det, så få et tjek hos la­e­gen.

Bleg hud kan va­e­re tegn på blod­man­gel, mens en gul hud kan va­e­re tegn på syg­dom i le­ve­ren, gal­de­bla­e­ren el­ler bugs­pyt­kir­t­len. Knu­der i hu­den kan va­e­re go­dar­te­de, men det kan og­så va­e­re on­dar­te­de kra­efts­vul­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.