Ma­end si­ger ja til

BT - - NYHEDER -

SERVICETJEK og er of­te me­re sy­ge. Der­for dør de og­så tid­li­ge­re, og va­erst ser det ud for ma­end med kort ud­dan­nel­se, som le­ver 13 år kor­te­re end de bedst stil­le­de kvin­der.

Men hel­bred­stjek lø­ser ik­ke pro­ble­met, me­ner Kar­sten Juhl Jør­gen­sen, over­la­e­ge og vi­ce­di­rek­tør på Det Nor­di­ske Co­chra­ne Cen­ter ved Rigs­ho­spi­ta­let.

I 2012 gen­nem­gik han al­le de stu­di­er, der var la­vet af ef­fek­ten af sund­hed­s­tjek. Og kon­klu­sio­nen var klar: Ge­ne­rel­le sund­hed­s­tjek har in­gen ef­fekt på hver­ken sy­ge­lig­hed el­ler le­ve­tid. Tva­er­ti­mod.

»Så har man ta­enkt sig at gå i den ret­ning, er det vig­tigt først at un­der­sø­ge grun­digt, om det gør no­gen for­skel,« si­ger han og un­der­stre­ger, at de­res stu­die og­så om­fat­te­de sund­hed­s­tjek må­l­ret­tet ma­end med la­ve­re ud­dan­nel­ses­ni­veau. Må­l­ret­tet ind­sats Pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og Di­a­be­tes­for­e­nin­gens la­e­ge­fag­li­ge che­f­rå­d­gi­ver, Tor­sten Lauritzen, an­be­fa­ler hel­ler ik­ke, at al­le skal til­by­des sund­hed­s­tjek, men at man må­l­ret­ter ind­sat­sen.

In­den for forsk­nin­gen af di­a­be­tes har man nem­lig set ty­de­lig ef­fekt ved at fin­de høj­ri­si­ko­grup­per ud fra spør­ge­ske­ma­er, og så op­fodre de per­so­ner til at op­sø­ge egen la­e­ge.

»Vi skal ar­bej­de med, hvor­dan vi bedst fin­der dem i høj ri­si­ko for at ud­vik­le de sto­re fol­ke­syg­dom­me,« si­ger han.

Svend Aa­ge Mad­sen er enig i, at man skal nå ta­et­te­re på de ud­sat­te grup­per, og det kan man f.eks. ved at ud­fø­re sund­hed­s­tjek på ud­valg­te ar­bejds­plad­ser og bo­lig­om­rå­der.

Og så er kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lem la­e­gen og man­den og­så et vig­tigt ind­sats­om­rå­de.

»I en af vo­res tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser så vi me­get ty­de­ligt, at når ma­en­de­ne en­de­lig kom til la­e­gen, hav­de de sva­ert ved at sa­et­te ord på, hvor­for de var der.

Og der­for fik de ik­ke den rig­ti­ge di­ag­no­se el­ler be­hand­ling,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.