Tid til sund­heds-ef­ter­syn

BT - - NYHEDER -

SUND­HED De be­hå­re­de man­de­ben i ar­bejdsshorts tra­e­der op og ned af step­ba­en­ken, mens sy­geple­jer­sken hol­der øje med pul­sen. 22-åri­ge Kas­per An­der­sen, der er i la­e­re som luft­havns­o­pe­ra­tør i Kø­ben­havns Luft­havn, er nem­lig - li­ge­som re­sten af af­de­lin­gen, der står for ved­li­ge­hold af lan­dings­ba­ner - ble­vet til­budt et sund­hed­s­tjek. Det er et led i pro­jek­tet ’Sam­men står vi sta­er­kt’, hvor ud­valg­te ar­bejds­plad­ser sam­ar­bej­der med bl.a. kom­mu­nen, 3F og Pen­sionDan­mark om at øge me­d­ar­bej­der­nes sund­hed.

Det kan sam­men­lig­nes lidt med de pe­ri­o­di­ske syn, bi­ler ind­kal­des til. Bi­ler­ne kø­rer end­nu, men der­for kan der godt gem­me sig fejl un­der mo­tor­hjel­men. Og når man er mand, går man alt­så ik­ke til la­e­gen, før ’bi­len’ slet ik­ke star­ter.

»Vi rin­ger ik­ke til la­e­gen og si­ger: Jeg tror, der er no­get galt, men jeg ved ik­ke hvad. Vi kom­mer først, når knog­len stik­ker ud af ar­men, og vi kan kon­sta­te­re, at den nok er bra­ek­ket,« si­ger le­der af Mark­ser­vi­ce i Kø­ben­havns Luft­havn, Lars Faurs­chou. Fy­sisk kra­e­ven­de Me­d­ar­bej­der­ne i hans af­de­ling er en sa­er­lig ud­sat grup­pe. Dels er der man­ge ufag­la­er­te ma­end, som sta­ti­stisk set er dår­li­ge til at ta­ge hånd om egen sund­hed. Dels er ar­bej­det fy­sisk kra­e­ven­de, og de har ud­sigt til en sta­dig sti­gen­de pen­sions­al­der.

»Så der­for er et sund­hed­s­tjek en god start,« si­ger le­de­ren og forta­el­ler, at syg­dom­s­kur­ven godt nok sti­ger en smu­le li­ge ef­ter tjek­ke­ne, men at den fal­der på den lan­ge ba­ne.

Ud over ser­vi­ce­tjek­ket er ka­gen skif­tet ud med nød­der og ro­si­ner, kan­ti­nen be­gyndt at ser­ve­re et sund al­ter­na­tiv til sovs og kar­to­f­ler, og så har de få­et et mo­tions­rum, som man kan svin­ge for­bi ef­ter ar­bej­det.

Det be­nyt­ter den 46-åri­ge luft­havns­o­pe­ra­tør Bri­an Ravns­ba­ek sig af.

»Hvis jeg skul­le be­ta­le 300 kro­ner om må­ne­den for at kom­me ned og tra­e­ne med al­le de an­dre ba­de­dyr i fit­nes­scen­tret, så var jeg ik­ke kom­met af sted,« si­ger han.

Og tra­e­ne det skal han. I ef­ter­å­ret fik han nem­lig må­lt et tårn­højt blod­tryk.

»Jeg hav­de dø­jet med na­e­se­blod i et par må­ne­der, så jeg rin­ge­de til la­e­gen. Men la­e­gen men­te ik­ke, det var no­get, så i ste­det gik jeg li­ge ned til vo­res sy­geple­jer­ske her i luft­hav­nen og fik må­lt blod­tryk­ket,« si­ger han.

Og det re­sul­te­re­de i en snak om stress, som fik ham til at hop­pe i tra­e­ning­s­tø­jet samt drop­pe po­sten som for­mand for grun­de­jer­for­e­nin­gen, og blod­tryk­ket faldt. Ny kul­tur Ge­ne­relt sy­nes Bri­an Ravns­ba­ek, at sund­hed­s­tjek­ke­ne har skabt en kul­tur, hvor ord som ’broc­co­li’ og ’ela­stik­tra­e­ning’ bli­ver na­evnt lidt of­te­re.

»Og jo me­re vi ta­ler om sund­hed, jo me­re bli­ver det en na­tur­lig del af hver­da­gen. Li­ge­som med ry­gepo­li­tik­ken. I star­ten var folk jo fuld­sta­en­dig hyste­ri­ske, når man ik­ke måt­te ry­ge i et hjem, men i dag er det helt nor­malt at ry­ge uden­for,« si­ger han.

Al­li­ge­vel er det sid­ste skridt - at gri­be te­le­fo­nen og rin­ge til la­e­gen ba­re lidt sva­e­re­re at ta­ge.

»Man har jo en lil­le­bit­te frygt ne­de i ma­ven. Ta­enk, hvis der er no­get galt,« si­ger han. Un­ge me­re op­ma­er­k­som­me Til­lids­man­den Dan Han­sen me­ner nu, at det og­så hand­ler om flek­si­bi­li­tet.

»Ma­end er jo gift med de­res ar­bej­de. Så det skal va­e­re me­get slemt, før man ta­ger fri for at gå til la­e­ge. Og så kom­mer vi til at gå med symp­to­mer­ne la­en­ge,« si­ger han.

Der­for hå­ber han, at man ge­ne­relt kan få fo­kus på et me­re til­ga­en­ge­ligt la­e­ge­sy­stem. Umid­del­bart ser frem­ti­den ly­se­re ud. De yn­gre ge­ne­ra­tio­ner af ma­end er nem­lig lidt bed­re til at ta­ge hånd om eget hel­bred. Så­le­des kan 22-åri­ge Kas­per An­der­sen for­la­de sy­geple­jer­sken med en, sy­nes han selv, over­ra­sken­de god syns­rap­port, der blot op­for­drer til lidt me­re mo­tion og fisk på me­nu­en.

»I min al­der ta­ler man me­get om sund­hed, og jeg har og­så en mas­se kam­me­ra­ter, som går me­get op i at få mest ud af de­res tra­e­ning,« si­ger han. Vi kom­mer først, når knog­len stik­ker ud af ar­men, og vi kan kon­sta­te­re, at den nok er bra­ek­ket

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.