Fem som­mer­drinks di­ne si­de­ben vil el­ske

BT - - NYHEDER -

COCKTAILS Når so­len ba­ger, og mu­sik­ken spil­ler, så er det fri­sten­de – og skønt – at hop­pe på en kølig co­ck­tail. Og selv hvis du drik­ker mo­de­rat og hol­der dig in­den for Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger, så kan en som­mer fyldt med far­ve­strå­len­de drinks godt sen­de nå­len i din ba­de­va­e­rel­ses­va­egt på over­ar­bej­de.

Men er ’Fi­ve O’Clo­ck Cocktails’ nu en­gang din gu­ilty plea­su­re, så fortvivl ik­ke: Det er fak­tisk mu­ligt at ny­de drinks, der bå­de sma­ger frem­ra­gen­de og har et re­la­tivt lavt kal­o­ri­e­ind­hold, si­ger bar­ten­der og me­de­jer af DrinksMei­ster.dk Zan­der Lauritzen Han­sen.

»Alt­så vi kom­mer jo ik­ke uden om, at al­ko­hol fe­der. Så­dan et det jo ba­re. Men der er da et par tom­mel­finger­reg­ler, man kan føl­ge,« si­ger Zan­der Lauritzen Han­sen og ud­dy­ber:

»Grun­dreg­len er, at jo ly­se­re al­ko­hol, jo fa­er­re kal­o­ri­er. Så man kan alt­så be­gyn­de med at ba­se­re sin drink på for ek­sem­pel vod­ka, gin el­ler tequila, så er man et styk­ke af vej­en. Omvendt for­hol­der det sig med mørk rom, som man for ek­sem­pel bru­ger i Straw­ber­ry Daiqui­ri og Dark and Stormy. Den er ret kraf­tig,« si­ger Zan­der Lauritzen Han­sen til Ritzau Fo­kus. Ju­i­ce­ba­se­re­de cocktails bedst En vig­tig de­tal­je for, om en drink er su­per­syn­dig el­ler ej, er na­tur­lig­vis, hvad al­ko­ho­len er blan­det op med, po­in­te­r­er Zan­der Lauritzen Han­sen.

»Ju­i­ce­ba­se­re­de cocktails har fa­er­re kal­o­ri­er end dem, hvor der er puré, so­da­vand el­ler må­ske flø­de in­vol­ve­ret. Jo me­re na­tur­ligt, jo min­dre fe­den­de,« si­ger han.

Grun­den til, at al­ko­hol er en dril­lepind i for­hold til va­eg­ten, er, at man nemt glem­mer, at det rent fak­tisk fe­der, for­di det ik­ke gi­ver sam­me ma­et­heds­fø­lel­se, som når man spi­ser et må­l­tid mad.

Det forta­el­ler pro­fes­sions­ba­chel­or i Er­na­e­ring og Sund­hed, Ti­ne Trunjer Han­sen, på si­tet car­rot­sti­ck.dk

Iføl­ge Ti­ne Trunje Han­sen nedsa­et­tes vo­res fedt­for­bra­en­ding, når vi drik­ker al­ko­hol, for­di vo­re krop­pe først bru­ger kra­ef­ter på at for­bra­en­de sel­ve al­ko­ho­len – der af kroppen be­trag­tes som gift – og først der­ef­ter be­gyn­der at for­bra­en­de kul­hy­dra­ter, pro­te­in og fedt.

På bund­linj­en kan vi alt­så en­de med, at fed­tet når at sa­et­te sig på si­de­be­ne­ne, in­den vi får skilt os af med det igen.

Fle­re un­der­sø­gel­ser har på­vist, at du over et år kan ta­be op til 10 kg ba­re ved at drop­pe al­ko­hol. Men er det li­ge en om­gang for dra­stisk for Grun­dreg­len er, at jo ly­se­re al­ko­hol, jo fa­er­re kal­o­ri­er dig, så kan du ska­e­re top­pen af al­ko­ho­lis­b­jer­get, hvis du hol­der dig til nog­le af de drinks, som co­ck­tail­eks­pert Zan­der Lauritzen Han­sen an­be­fa­ler her­over. Al­ko­hol­frie drinks er okay Zan­der Lauritzen Han­sen si­ger, at den ge­ne­rel­le sund­heds­trend og­så er slå­et igen­nem på co­ck­tail­fron­ten.

Det er for ek­sem­pel ik­ke pin­ligt og ud­tryk for over­dre­ven puri­ta­nis­me at be­stil­le al­ko­hol­frie drinks, når man er i by­en.

»I USA er det ble­vet ud­bredt at op­ly­se an­tal­let af kal­o­ri­er på spi­ri­tus­fla­sker­ne. Det vil for­ment­lig og­så kom­me i Eu­ro­pa om ik­ke så la­en­ge,« spår han.

3 cen­ti­li­ter va­nil­je-vod­ka 3 cen­ti­li­ter gin­ger ale 4 cen­ti­li­ter Skyy-vod­ka 2 cen­ti­li­ter co­in­treau 1 cen­ti­li­ter ci­trus­saft 8 cen­ti­li­ter tra­ne­ba­erju­i­ce 3 cen­ti­li­ter vod­ka 3 cen­ti­li­ter danskvand

3 cen­ti­li­ter gin 10 cen­ti­li­ter to­nic

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.