Hjem­me­va­er­net på plads ved gra­en­sen

BT - - NYHEDER -

GRAENSEVAERNET Hjem­me­va­er­net har si­den klok­ken 8 i går mor­ges hjul­pet po­li­ti­et med at ud­fø­re gra­en­se­kon­trol ved den dansk-ty­ske gra­en­se. Og de­bu­ten ved kon­trol­poster­ne er gå­et godt, forta­el­ler oberst Flem­m­ing Ager­skov fra To­tal­for­svars­re­gion Syd, som er an­svar­lig for de to hold med hver 45 hjem­me­va­erns­folk, som fo­re­lø­big er ud­dan­net til at as­si­ste­re po­li­ti­et.

»Det, jeg har hørt og set, er, at det har va­e­ret en fin start,« si­ger Flem­m­ing Ager­skov ved en pres­se­bri­e­fing ved gra­en­se­over­gan­gen i Kruså.

Og­så fra po­li­tiets si­de er man ind­til vi­de­re godt til­freds med hjem­me­va­erns­fol­ke­nes ind­sats. »Jeg sy­nes, vi er kom­met godt fra start. Det er klart, der er nog­le små ting, der li­ge skal ju­ste­res, men over­ord­net er det gå­et fint,« si­ger Bri­an Fus­sing, le­der af Ud­la­en­din­ge­kon­tro­laf­de­lin­gen ved.

Flem­m­ing Ager­skov sup­ple­rer med et højlydt grin:

»Hvor skal vi spi­se, hvor skal vi sove, og hvor­når har vi fri. Har vi styr på det, kan vi og­så få styr på re­sten,« ly­der det bram­frit fra che­fen for de hjem­me­va­ernsan­sat­te gra­en­se­kon­trol­lø­rer. 90 er ud­dan­net Umid­del­bart er det kun de ca­mou­flage­far­ve­de buk­ser, der ad­skil­ler hjem­me­va­erns­fol­ke­ne fra po­li­ti­fol­ke­ne, som er iført blå uni­for­mer. De gu­le ve­ste ba­e­rer beg­ge par­ter.

I før­ste om­gang er der ud­dan­net to hold med hver 45 hjem­me­va­erns­folk. De har va­e­ret på ud­dan­nel­se på Po­li­tisko­len i Brønd­by, og her har de iføl­ge Flem­m­ing Ager­skov gen­nem­gå­et en bå­de po­li­ti­ma­es­sig og mi­li­ta­er­ma­es­sig scre­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.