Mor­ten Ol­sen: Det her øde­la­eg­ger EM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR MAN­GE HOLD bold­be­sid­den­de fod­bold, og der­for gla­e­der det ham og­så, at ho­ved­par­ten af de hold, som ind­til vi­de­re har va­e­ret bedst, net­op spil­ler på den må­de.

»Det kan sta­dig be­ta­le sig at ha­ve bol­den. Der har va­e­ret nog­le ten­den­ser til, at vi skal fo­ku­se­re no­get me­re på den del af spil­let, hvor vi ik­ke har bol­den. Det skal vi selv­føl­ge­lig og­så, men vi skal sta­dig bru­ge me­get me­re tid på den del af spil­let, hvor vi har bol­den,« fast­slår Ol­sen til­freds.

Man kun­ne fo­re­stil­le sig, at Ol­sen vil­le ha­ve ha­ef­tet sig ved den ind­sats, som Sve­ri­ge og Al­ba­ni­en har lagt for da­gen, når man hu­sker på, at det net­op var de to hold, som ’stjal’ den kva­li­fi­ka­tions­plads, som Dan­mark el­lers skul­le ha­ve haft - en­ten via grup­pe­spil­let el­ler via play­off-kam­pe­ne.

Men Ol­sen skal ik­ke ha­ve klin­ket no­get, selv­om de to hold har va­e­ret nog­le af de mest skuf­fen­de EM-del­ta­ge­re.

»Nu om stun­der skal man jo pas­se på, hvad man si­ger ik­ke mindst med de so­ci­a­le Man får be­kra­ef­tet, at 24 hold er for man­ge me­di­er. Men sven­sker­ne si­ger jo selv, at de skuf­fe­de. I beg­ge til­fa­el­de så jeg fak­tisk ik­ke he­le kam­pen,« si­ger den tid­li­ge­re land­stra­e­ner og si­ger der­med og­så in­di­rek­te, at in­gen af kam­pe­ne var va­erd at bru­ge 90 mi­nut­ter af ens liv på - ihvert fald ik­ke hans liv.

Ol­sen er tid­li­ge­re ble­vet sat i for­bin­del­se med job­bet som bel­gisk land­stra­e­ner, og det kan bli­ve ak­tu­elt igen, hvis bel­gi­er­ne skuf­fer, og Marc Wil­mots bli­ver fy­ret.

»Det vil jeg slet ik­ke kom­men­te­re på midt i en slut­run­de. Men kam­pen mod Ita­li­en var for­hå­bent­lig et wa­ke upcall, og nu har de spil­let mod det bed­ste hold i grup­pen. De kan sag­tens gå vi­de­re, og det gør de for­ment­lig og­så.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.