Sid­ste chan­ce

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOOLIGAN og­så, at den be­tin­ge­de ude­luk­kel­se kun bli­ver gjort ube­tin­get, hvis der sker nye uro­lig­he­der på sta­dion til Ruslands kam­pe.

Dom­men skab­te dog al­li­ge­vel vre­de hos de rus­si­ske spil­le­re og tra­e­ner, der me­ner, at Eng­lands og Ruslands fans var li­ge go­de om det. Fle­re bil­le­der fra Mar­seil­le vi­ser og­så en­gel­ske fans øde­la­eg­ge sto­le og slås med de rus­si­ske ri­va­ler. Vo­res fans skal fo­ku­se­re på at støt­te os. Vi er ik­ke til en ga­de­kamp­s­tur­ne­ring, vi er til Eu­ro 2016 bet for Rusland, der spås go­de chan­cer i tur­ne­rin­gen.

Ruslands an­grebs­stjer­ne, Ar­tem Dzyu­ba, ap­pel­le­rer til si­ne fans om at hol­de sig i ro.

»Vo­res fans skal fo­ku­se­re på at støt­te os. Vi er ik­ke til en ga­de­kamps-tur­ne­ring, vi er til Eu­ro 2016,« sag­de han.

Det rus­si­ske fod­bold­for­bund har valgt ik­ke at an­ke af­gø­rel­sen men kal­der den over­dre­vet. Ny bal­la­de? I går med­del­te de fran­ske myn­dig­he­der, at man hav­de sendt 50 rus­si­ske fans til et op­holds­sted na­er den fran­ske gra­en­se ef­ter at ha­ve re­gi­stre­ret dem som bal­la­de­ma­ge­re. Fan­se­ne var på vej fra Can­nes til Lil­le, hvor Rusland spil­ler sin na­e­ste kamp mod Slovaki­et i ef­ter­mid­dag.

I mor­gen spil­ler Eng­land sin kamp mod Wa­les i na­bo­by­en Lens, hvil­ket ska­ber be­kym­rin­ger for end­nu et hooligan-slags­mål.

Det en­gel­ske fod­bold­for­bund har der­for ad­va­ret de en­gel­ske fans mod at op­hol­de sig i Lil­le og bli­ve i den no­get min­dre spil­le­by, Lens. Sam­ti­dig har man skre­vet et brev til UEFA om pro­ble­ma­tik­ken. An­kla­ger om til­sku­eru­ro­lig­he­der, brug af fyr­va­er­ke­ri og ra­ci­stisk op­før­sel er ble­vet bragt mod RFU (det rus­si­ske fod­bold­for­bund, red.), og CEDB (UEFAs uaf­ha­en­gi­ge eti­ske og di­sci­pli­na­e­re ud­valg, red.) har fast­lagt føl­gen­de sank­tio­ner: - EN BØ­DE på 150.000 eu­ro - EN BETINGET UDE­LUK­KEL­SE af det rus­si­ske lands­hold fra UEFA Eu­ro 2016 for til­sku­eru­ro­lig­he­der. I hen­hold til §20 af UEFAs di­sci­pli­na­e­re re­gel­sa­et er ude­luk­kel­sen betinget frem til mester­ska­bets af­slut­ning. Den be­tin­ge­de dom vil hånd­ha­e­ves, hvis der op­står nye uro­lig­he­der af sam­me ka­rak­ter (til­sku­eru­ro­lig­he­der) på sta­dion til no­gen af Ruslands re­ste­ren­de kam­pe ved mester­ska­bet.

KIL­DE: UEFA.org

»Mens vi ar­bej­der hårdt på at på­vir­ke vo­res fans’ ad­fa­erd i en po­si­tiv ret­ning, har vi se­ri­ø­se be­kym­rin­ger an­gå­en­de sik­ker­he­den i by­en de na­e­ste par da­ge. Dis­se be­kym­rin­ger er ste­get med vi­den om, at Rusland spil­ler i Lil­le ons­dag (i dag, red.),« skri­ver FAs for­mand, Greg Dy­ke, til UEFA.

Sam­ti­dig ap­pel­le­rer Eng­lands land­stra­e­ner, Roy Hod­g­son, og an­fø­rer, Way­ne Roo­ney, til, at fan­se­ne hol­der god ro og or­den.

»Vi sa­et­ter stor pris på je­res sup­port, men vi op­for­drer til at hol­de sig fri af pro­ble­mer, så de trus­ler (at Eng­land og Rusland kan bli­ve smidt ud af tur­ne­rin­gen, red.) ik­ke kom­mer til at ske,« si­ger de i en vi­deo på Fa­ce­book.

Ruslands kom­men­de mod­stan­der Slovaki­et har sagt til si­ne fans, at de ik­ke skal na­er­me sig hver­ken en­gel­ske el­ler rus­si­ske fans op mod kam­pen i dag.

Rusland spil­ler kl. 15.00 mod Slovaki­et på Sta­de Pi­er­re-Mau­roy na­er Lil­le.

Eng­land mø­der Wa­les i mor­gen kl. 15.00 på Sta­de Bol­la­ert-De­le­lis i Lens små 40 ki­lo­me­ter fra Sta­de Pi­er­re-Mau­roy.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.