Löw er blandt de bed­ste - trods sit pil­le­ri

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER ER MAN­GE dyg­ti­ge tra­e­ne­re ved så­dan en EM-slut­run­de. En af dem er Joachim Löw, der de se­ne­ste da­ge har va­e­ret i fo­kus, på grund af en un­der­lig in­fan­til ten­dens han har med at pil­le sig selv i na­e­sen og an­dre me­re in­ti­me ste­der.

Den slags er jo lidt pin­lig at bli­ve gre­bet i, og hvis man hav­de den slags ten­den­ser, bur­de det vel ha­ve va­e­ret lu­et va­ek i to et halvt år­sal­de­ren. I og med at det nu er ble­vet fan­get af me­di­er­ne og lagt ud på al­ver­dens hjem­mesi­der, bli­ver han selv­føl­ge­lig lat­ter­lig­gjort, og det er der vel in­gen af os, der har lyst til. Man ri­si­ke­rer jo, at det er no­get, der bli­ver talt om og­så in­ter­nt på hol­det, og man er som tra­e­ner el­ler le­der helt ge­ne­relt ik­ke in­ter­es­se­ret i, at der bag ens ryg fo­re­går en snak, der po­ten­ti­elt er au­to­ri­tets­fra­ta­gen­de.

På en ska­la over de 80 mio. men­ne­sker, der bor i Tys­kland, er han vel num­mer ét, hvis man må­ler på respekt i for­hold til at kun­ne sit fag, og i og med at han er så respek­te­ret, bli­ver det og­så end­nu me­re vold­somt eks­po­ne­ret, når han plud­se­lig gør no­get uven­tet, der fal­der helt uden for hans fag­lig­hed. Og det får jo så stor op­ma­er­k­som­hed, at det må­ske – må­ske – er det, vi kom­mer til at hu­ske ham for om 10 år: Var det ik­ke ham, der pil­le­de sig i na­e­sen og det, der er va­er­re?

Det over­ra­sken­de er, at han har en så vold­som trang til at ro­de på sig selv, at han ik­ke en­gang kan be­her­ske det, når der er så man­ge ka­me­ra­er rundt om ham.

Jeg tror nu ik­ke, det får en re­el ef­fekt for hans holds re­sul­ta­ter, for han er jo dyg­tig, og hans re­sul­ta­ter er i or­den. Gen­nem åre­ne har han op­byg­get en sta­tus, der gør, at han kan hånd­te­re de sto­re stjer­ner, og han le­ver op til de for­vent­nin­ger og am­bi­tio­ner, der er til ham. I sam­me om­ba­e­ring kan man na­ev­ne, at når am­bi­tio­ner og for­vent­nin­ger er så sto­re, er der og­så kor­te­re vej til at fejle. OG SÅ ER jeg til­ba­ge ved det, jeg ind­led­te med: At der er man­ge dyg­ti­ge tra­e­ne­re ved så­dan et EM, og at Joachim Löw har va­e­ret dyg­tig til at få de sto­re re­sul­ta­ter. Han kom på ba­nen sam­men med Jür­gen Kl­in­s­mann, der hav­de sam­let sig et hold af spe­ci­a­li­ster i 2004, og over­tog selv med suc­ces fra 2006 – kul­mi­ne­ren­de med ver­dens­mester­ska­bet i Bra­si­li­en for to år si­den. Han og Spa­ni­ens land­stra­e­ner, Vi­cen­te del Bosque, er be­gun­sti­ge­de af, at de cir­ka 50 spil­le­re, de har i de­res trup­per, al­le er blandt de 100 bed­ste fod­bold­spil­le­re i ver­den. De skal beg­ge to vin­de med de­res hold, og det gør de så og­så. Gan­ske vist lidt på skift, men de vin­der.

Hvad er det, der skal til? De har nog­le kom­pe­ten­cer, der gør, at de kan sty­re de­res stjer­ner og sa­et­te ta­lent­mas­sen sam­men på en må­de, der er kon­kur­ren­ce­dyg­tig. Det er en im­po­ne­ren­de be­drift, men den er og­så nød­ven­dig.

Lad os ta­ge Island som et ek­sem­pel på det mod­sat­te ma­te­ri­a­le, men til­sva­ren­de go­de ar­bej­de af hol­dets tra­e­ner, sven­ske Lars La­ger­bäck. Han har en an­den ud­for­dring, for­di hans spil­le­re ik­ke er på sam­me ni­veau, men hvor hans re­sul­ta­ter over­går de for­vent­nin­ger, der er til ham. Jeg ta­ger al­le­re­de nu det for­be­hold, at den­ne klum­me er skre­vet in­den Islands kamp mod Portu­gal i af­tes, hvil­ket dog ik­ke kom­mer til at aen­dre på det im­po­ne­ren­de i, at Island over­ho­ve­det kva­li­fi­ce­re­de sig til EM.

Det, som Lars La­ger­bäck gør med Island, er mindst li­ge så im­po­ne­ren­de, som det Joachim Löw og Vi­cen­te del Bosque gør med Tys­kland og Spa­ni­en. Han for­mår at sa­et­te si­ne spil­le­re ind i et sy­stem og får sam­men­sat sit hold så­dan, at han får bed­re re­sul­ta­ter, end ma­te­ri­a­let ind­by­der til. Det er ik­ke al­le, der for­mår det. TA­GER MAN KAM­PEN mel­lem Ita­li­en og Bel­gi­en, så vi man­dag af­ten to tra­e­ne­re, der for­val­te­de de­res ma­te­ri­a­le hen­holds­vis godt og skidt. Nu vandt Ita­li­en med 2-0, men den kun­ne og­så va­e­re ble­vet 1-1 – ik­ke mindst hvis man ser på de spil­le­re, de to tra­e­ne­re har til rå­dig­hed. Man kan fin­de man­ge for­kla­rin­ger, men det er vel en sand­hed, at Bel­gi­en ik­ke fandt sit top­ni­veau, li­ge som ita­li­e­ner­nes tak­ti­ske til­gang vel var år­sa­gen til, at det lyk­ke­des for dem.

Man kan hyl­de Ita­li­ens tra­e­ner, An­to­nio Con­te, for, at han på trods af, at hans spil­le­re ik­ke var mar­kant bed­re, al­li­ge­vel vin­der med to mål, mens Bel­gi­en på grund af tra­e­ne­rens holdsa­et­ning og tak­ti­ske valg mis­lyk­ke­des.

Det er lidt hårdt sat op, men ik­ke de­sto min­dre me­ner jeg, at det for­svar, Con­te stil­le­de med, var sta­er­kt med­vir­ken­de til, at Bel­gi­ens el­lers sta­er­ke of­fen­si­ve kort ik­ke lyk­ke­des. Det var ret op­lagt, at Ita­li­en vil­le stil­le op med tre mand i for­sva­ret, og li­ge så op­lagt var det, at det hold, Bel­gi­ens tra­e­ner, Marc Wil­mots, stil­le­de, ik­ke kun­ne ham­le op med dem.

Ro­me­lu Lukaku lø­ber ik­ke fra no­gen af dem, hvil­ket Di­vo­ck Ori­gi, der be­gynd­te ude, som mini­mum kun­ne ha­ve ham­let op med. Marc Wil­mots va­el­ger og­så at spil­le med Ke­vin de Bruy­ne på kan­ten, så han hver­ken får det sam­spil med Eden Ha­zard, som hav­de va­e­ret lo­gisk, el­ler spil­ler på en po­si­tion, hvor han er bedst. Jeg med­gi­ver, at det gi­ver me­ning at stil­le med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt, for­di uaf­gjort mod Ita­li­en hav­de va­e­ret et godt re­sul­tat, isa­er ef­ter at Sve­ri­ge og Ir­land tid­li­ge­re sat­te po­int til mod hin­an­den.

Det er vel og­så der­for han vil ha­ve plads til Ma­rou­a­ne Fel­lai­ni, Men det er ba­re ik­ke før­ste gang, han ik­ke har suc­ces med sin of­fen­si­ve op­stil­ling. Så­dan var det og­så i kva­li­fi­ka­tio­nen. DÉR ER DER en for­skel til ek­sem­pel­vis Vi­cen­te del Bosque og Joachim Löw. Bel­gi­en bur­de med det spil­ler­ma­te­ri­a­le, man har, kun­ne gå he­le vej­en – bel­gi­er­ne er ef­ter min me­ning i hvert fald i be­sid­del­se af en af de fi­re bed­ste trup­per, men der er alt for få, der spil­ler op til ni­veau. Og der­med mis­lyk­kes Marc Wil­mots med det, den go­de tra­e­ner skal kun­ne: At sa­et­te sit hold sam­men, så i det mind­ste hver en­kelt spil­ler, spil­ler op til sit bed­ste ni­veau. De dyg­tig­ste tra­e­ne­re får der­u­d­over gjort de­res spil­le­re bed­re, så de som hold er end­nu bed­re, end de er spil­ler for spil­ler. Det gør Lars La­ger­bäck på sit ni­veau med Island. Og det gør del Bosque med Spa­ni­en og Joachim Löw med Tys­kland. CHEFTRAENER I SIL­KE­BORG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.