FORSTAEKNING SKAL FINNES

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HELGARDERING kun­ne ud­nyt­te ty­ske­rens vi­den om hjem­lan­dets mar­ked, men Brønd­by har og­så selv en mas­se vi­den om mar­ke­der så­som det øst­eu­ro­pa­ei­ske. I la­en­ge­re tid har man scou­tet om­hyg­ge­ligt spe­ci­elt i Po­len.

Det er og­så til­fa­el­det med den 1,91 me­ter hø­je Ara­juuri, der be­skri­ves som fy­sisk sta­erk, god til at la­e­se spil­let og med ty­de­li­ge kom­pe­ten­cer i ho­ved­spil­let.

Brønd­by var se­ne­st på plads for at se na­er­me­re på fin­nen ved den pol­ske po­kal­fi­na­le i be­gyn­del­sen af maj, hvor Lech Poz­nan tab­te 0-1 til ae­r­ke­ri­va­ler­ne Le­gia Warszawa. Her så Brønd­bys chef­scout, Jo­hn Møl­ler, fin­ske Ara­juuri spil­le samt­li­ge 90 mi­nut­ter. Har spurgt om løn In­teres­sen har va­e­ret så kon­kret, at Brønd­by har for­hørt sig om, hvad fin­nen skal ha­ve i løn hos kil­der på det pol­ske mar­ked. Men end­nu er det ik­ke ble­vet til kon­kre­te for­hand­lin­ger, som BT for­står det. Dog kan frem­ti­den for Ara­juuri me­get vel bli­ve af­gjort in­den for de kom­men­de uger, ly­der det. Spørgs­må­let er så, hvor han en­der. For Brønd­by får ik­ke fin­nen uden kamp.

Og­så FC Midtjyl­land, der har lands­man­den Tim Sparv på hol­det, har va­e­ret in­ter­es­se­ret i fin­nen i et styk­ke tid, men bå­de Midtjyl­land og Brønd­by kan og­så en­de med at se sig slå­et af stør­re klub­ber.

Det pol­ske me­die Przeg­lad Spor­towy har tid­li­ge­re be­ret­tet om in­ter­es­se fra blandt an­dre Ran­gers FC samt Le­gia Warszawa. Her kan Ara­juuri bli­ve hold­kam­me­rat med lands­man­den Kas­per Ha­ma­lai­nen, der selv la­ve­de det for­bud­te skif­te fra Lech til Le­gia i vin­ter.

For­svars­spil­le­ren har hel­ler ik­ke af­vist, at frem­ti­den fort­sat kan lig­ge i Po­len, hvor Poz­nan har til­budt ham en kon­trakt­for­la­en­gel­se, han end­nu ik­ke har for­holdt sig til.

Ara­juuri har spil­let i Lech Poz­nan si­den 2014. In­den da tog kar­ri­e­ren fart i sven­ske Kal­mar FF, hvor han spil­le­de fra 2009-2014.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Brønd­bys sport­s­di­rek­tør, Tro­els Bech.

Til man­da­gens pra­e­sen­ta­tion af Zor­ni­ger sag­de han dog, at han ger­ne så en ny spil­ler i trup­pen i lø­bet af en uges tid og før den kom­men­de re­gi­stre­ring af spil­le­re til Eu­ro­pa Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen.

»Det vil ik­ke ge­ne­re mig spor, hvis det sker,« lød det.

Ara­juuri har spil­let 11 land­skam­pe for det fin­ske lands­hold og er i øje­blik­ket en fast be­stand­del af hol­det. Her spil­ler han og­så sam­men med blandt an­dre Brønd­by-an­gri­be­ren Te­emu Puk­ki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.