Ke­vin Magnus­sen og Re­nault står ved en skil­le­vej

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­MEL 1 pro­ble­mer, mens Ke­vin Magnus­sen – der star­te­de sidst grun­det uheld i tred­je tra­e­ning – hav­de et sløjt løb og slut­te­de som num­mer 16.

Ser man til­ba­ge på lø­be­ne, har der fak­tisk va­e­ret pro­ble­mer for Re­nault – af den ene el­ler den an­den art – i hvert ene­ste af dem. Og hvis det ik­ke bli­ver bed­re, me­ner Jo­hn Ni­el­sen, der er mo­tor­sport­skom­men­ta­tor på TV3 Sport, at Re­nault bør sa­el­ge ud og fo­ku­se­re på 2017-sa­e­so­nen i ste­det: Ik­ke over­ra­sken­de »Sa­e­so­nen har ik­ke va­e­ret over­ra­sken­de, for Re­nault er et nyt team i For­mel 1, og man skal li­ge på plads. De be­va­e­ger sig i den ba­ger­ste halv­del, og selv­om vi spå­e­de dem til at va­e­re i den bed­ste, er det nok der, de kom­mer til at va­e­re re­sten af sa­e­so­nen,« si­ger Jo­hn Ni­el­sen og føl­ger op med, at Re­nault må­ske skal over­ve­je at op­gi­ve ud­vik­lin­gen på bi­len i den­ne sa­e­son:

»Spørgs­må­let for dem er, om man skal bli­ve ved med at ud­vik­le på den bil, man har, el­ler om man skal be­gyn­de at ud­vik­le på den til na­e­ste år, hvor der kom­mer nyt reg­le­ment. Re­nault er mand­skabs­ma­es­sigt ik­ke stort nok til bå­de at vi­de­re­ud­vik­le på bi­len nu, mens man og­så ar­bej­der på den bil til na­e­ste år, så der skal ta­ges en be­slut­ning, og den kom­mer snart.«

Jo­hn Ni­el­sen forta­el­ler, at Re­nault står ved en skil­le­vej, for­di de mand­skabs­ma­es­sigt kun har 500 mand, mens de sto­re team som Mercedes og Ferrari har det dob­bel­te. Der­for bli­ver Re­nault nødt til at sa­el­ge ud, hvis skuf­fel­ser­ne fort­sa­et­ter. Søn­dag kø­res der løb i Baku i Aser­ba­jds­jan, og det bli­ver et nøg­le­ra­ce for Ke­vin Magnus­sen og Re­nault. In­ter­es­sant i Baku »Jeg tror på, at pen­du­let fal­der me­re på plads de na­e­ste to-tre løb. Det er Baku na­e­ste gang, og det bli­ver et in­ter­es­sant løb, for det er en ny ba­ne for al­le. Den kan godt ven­de op og ned på nog­le ting, og jeg tror, der kom­mer nog­le over­ra­skel­ser, og de kan godt kom­me fra Re­nault. Går det galt der, så skal man over­ve­je om man stop­per ud­vik­lin­gen af nu­va­e­ren­de bi­ler, og i ste­det lig­ge al­le aeg i kur­ven til na­e­ste sa­e­son.«

Selv­om den­ne sa­e­son langt fra ser ud til at bli­ve min­de­va­er­dig for Re­nault, så me­ner Jo­hn Ni­el­sen ik­ke, at Ke­vin Magnus­sen står til at mi­ste sit sa­e­de i den gu­le ra­cer. Team­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer skal omvendt va­e­re me­re be­kym­ret.

»Ke­vin Magnus­sen har over­ta­get på Jo­ly­on Pal­mer, men det skal han og­så bli­ve ved med, el­lers kø­rer han ik­ke i Re­nault na­e­ste år. Han er i For­mel 1, og der er man alt­så til test he­le ti­den. Ke­vin Magnus­sen skal bli­ve ved med at va­e­re den bed­ste i tea­met, det er hans stør­ste chan­ce for at bli­ve der na­e­ste år. Jeg tror, at Re­nault byg­ger en frem­tid rundt om Ke­vin Magnus­sen til na­e­ste sa­e­son og skip­per Jo­ly­on Pal­mer,« si­ger Jo­hn Ni­el­sen, der sta­dig tror på Re­naults målsa­et­ning om en po­di­e­plads in­den for tre år ik­ke mindst grun­det de­res mo­tor, der, ef­ter hans me­ning, nu kan må­le sig med de bed­ste i fel­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.