17-årig rug­by­spil­ler død ef­ter kamp

BT - - DAN­MARKS SPORT­SA­VIS -

TRA­GE­DIE He­le Eng­lands rug­by­ver­den er i sorg, ef­ter det blot 17-åri­ge stor­ta­lent Ro­nan Co­stel­lo er død ef­ter en kamp. Den en­gel­ske te­e­na­ger, der til dag­lig spil­ler for Hud­der­s­fi­eld Gi­ants, dø­de på et ho­spi­tal i by­en Le­eds med fa­mi­li­en ved sin si­de.

Ba­re 72 ti­mer for­in­den var Co­stel­lo ble­vet kørt til ho­spi­ta­let, ef­ter at ha­ve på­dra­get sig en al­vor­lig ho­ved­og nak­ke­ska­de i en kamp mod Sal­ford Red De­vils.

Fa­mi­li­en ud­gav kort ef­ter døds­fal­det en hjer­teska­e­ren­de pres­se­med­del­el­se:

»Vi er fuld­sta­en­dig øde­lag­te af sorg over af mi­ste Ro­nan på så tragisk og plud­se­lig vis. Ro­nan var en ka­er­lig 17årig dreng, der el­ske­de sin fa­mi­lie og ven­ner. Han be­tød ek­stremt me­get for he­le sin fa­mi­lie, og vi er så stol­te af ham og det, han har op­nå­et.« Ødelagt over ta­bet »Han var me­get pas­sio­ne­ret om­kring rug­by, der var en stor del af hans liv. Vi ved godt, at det­te var et uheld. Vi vil ger­ne tak­ke al­le, der har støt­tet os, men nu vil vi ger­ne ha­ve fred til at sor­ge.«

»Vi er vir­ke­lig øde­lag­te over ta­bet af Ro­nan, der al­tid vil va­e­re i vo­res hjer­ter,« skri­ver fa­mi­li­en iføl­ge Exa­mi­ner.com

Hud­der­s­fi­eld Gi­ants spil­ler til dag­lig i Eng­lands bed­ste rug­by­liga, First Uti­li­ty Super Le­ague.

Sid­ste år dø­de den 25-åri­ge au­stral­ske rug­by-spil­ler Ja­mes Ack­er­man, ef­ter at ha­ve på­dra­get sig en al­vor­lig ho­ved­ska­de un­der en kamp.

I for­å­ret indstil­le­de NFL-spil­le­ren Ri­car­do Lo­ck­et­te kar­ri­e­ren i en al­der af blot 29 år, ef­ter han selv var ta­et på at dø, da han blev tak­let i en kamp mod Dal­las Cow­boys. Her blev han ramt i nak­ken i en takling, der gjor­de ham lam i fle­re ti­mer.

I 2014 dø­de den 41-åri­ge tu­ne­si­ske hånd­bold­spil­ler Nou­red­di­ne Da­h­ma­ni, da han faldt uhel­digt ned ef­ter 40 mi­nut­ters spil og slog ho­ve­d­et og ryg­gen. Ska­der­ne var så al­vor­li­ge, at han trods genop­liv­nings­for­søg dø­de af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.