2 ,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er et gan­ske fint od­ds, man får på, at Oli­vi­er Giroud sco­rer i den­ne kamp. Det er nem­lig sam­me od­ds som i åb­nings­kam­pen, og det gi­ver ik­ke me­get me­ning. Her score­de Giroud, så han kom­mer med mas­ser af selv­til­lid, og han spil­le­de og­så 90 mi­nut­ter i den kamp, hvil­ket vid­ner om til­lid til ham. Det var ik­ke alt, han lyk­ke­des med, men han har nu sco­ret i de tre se­ne­ste kam­pe for Frank­rig. Den­ne gang mø­der Frank­rig så en sva­ge­re mod­stan­der, der på et el­ler an­det tids­punkt i kam­pen er nødt til at sat­se, og der­for er be­ta­lin­gen me­re end god­kendt hér.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.