Re­li­gi­øst pres på

BT - - NYHEDER -

mand var stam­ga­est på Pul­se, mens an­dre kan forta­el­le, at Ma­te­en har va­e­ret ak­tiv på en dat­ing-app for ho­mo­seksu­el­le.

Det har sat gang i spe­ku­la­tio­ner om, hvor­vidt det var et had mod ho­mo­seksu­el­le, som mu­lig­vis var op­stå­et, for­di han hav­de sva­ert ved at ac­cep­te­re sin in­ter­es­se for an­dre ma­end, der drev Omar Ma­te­en til at gen­nem­fø­re ter­r­or­an­gre­bet på nat­klub­ben.

Kha­te­rah Parwa­ni er be­sty­rel­ses­med­lem i Exitcirk­len, som etab­le­rer sam­ta­le­grup­per for men­ne­sker, der er ud­sat for psy­kisk vold, so­ci­al kon­trol og re­li­gi­øs so­ci­al kon­trol.

Der rå­d­gi­ver hun blandt an­det un­ge, ho­mo­seksu­el­le med mus­lim­sk bag­grund og op­le­ver, at det for un­ge med re­li­gi­øs bag­grund kan va­e­re sva­ert at va­e­re åb­ne om de­res ho­mo­seksu­a­li­tet og forta­el­le fa­mi­li­en om det, for­di re­li­gio­nen fyl­der.

»Jeg tror, det er sva­ert for al­le med en re­li­gi­øs mi­no­ri­tets­bag­grund, for­di det re­li­gi­øse aspekt la­eg­ger et ek­stra pres på dem,« si­ger Kha­te­rah Parwa­ni og ud­dy­ber:

»Det er ik­ke kun et pro­blem i is­lam, det er et ge­ne­relt re­li­gi­øst pro­blem. I de tre sto­re re­li­gio­ner og an­dre re­li­gi-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.