Ho­mo­seksu­el­le

BT - - NYHEDER -

oner er der ho­mo­fo­bi, og man ac­cep­te­rer ik­ke regn­bu­e­mil­jø­et.«

Som rå­d­gi­ver i Exitcirk­len har Kha­te­rah Parwa­ni fun­ge­ret som ma­eg­ler mel­lem un­ge ho­mo­seksu­el­le og de­res fora­el­dre, og hun op­le­ver, at fora­el­dre­ne gem­mer sig bag re­li­gio­nen, selv­om det of­te slet ik­ke er det, der er pro­ble­met.

»Pro­ble­ma­tik­ken er of­te, at fora­el­dre­ne er ban­ge for, hvor­dan om­ver­den re­a­ge­rer på, at de­res barn er ho­mo­seksu­elt, og hvor­dan om­ver­de­nen vil be­hand­le bar­net. Det er det, fora­el­dre­ne fryg­ter, og det er ik­ke helt uden grund. Det er kul­tu­rel kon­trol, men de und­skyl­der sig med re­li­gio­nen,« si­ger Kha­te­rah Parwa­ni.

Livs­li­ni­en, der er en te­le­fo­nisk hot­li­ne for selv­mord­s­tru­e­de bor­ge­re, op­le­ver og­så, at de får hen­ven­del­ser fra un­ge ho­mo­seksu­el­le.

»Vi får bå­de opkald fra ho­mo­seksu­el­le, der er selv­mord­s­tru­e­de el­ler blot en­som­me og iso­le­re­de. Fa­el­les for man­ge af dem er, at de ik­ke tør va­e­re åb­ne om seksu­a­li­tet. Når man ik­ke tør va­e­re åben over for si­ne na­er­me­ste, så op­står der ty­pisk en­som­hed,« si­ger di­rek­tør og psy­ko­log Jep­pe Kri­sten Toft. Fora­el­dre­ne er ban­ge for, hvor­dan om­ver­de­nen re­a­ge­rer på, at de­res barn er ho­mo­seksu­elt. […] Det er kul­tu­rel kon­trol, men de und­skyl­der sig med re­li­gio­nen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.