’Jeg skam­mer mig over mig selv’

BT - - NYHEDER -

SEKSUEL FLYGTNING 29-åri­ge La­tif Ak­ba­ri kom til Dan­mark som af­g­hansk flygtning i 2010. Han flyg­te­de fra en til­va­e­rel­se, hvor hans fø­lel­ses­liv var et stort ka­os. Han vok­se­de op i en re­li­gi­øs stor­fa­mi­lie i ud­kan­ten af Ka­bul. Her stod han til at skul­le for­loves med en kvin­de, han hav­de kendt si­den barn­dom­men. Der var ba­re ét pro­blem: La­tif Ak­ba­ri var ho­mo­seksu­el. En hem­me­lig­hed, der po­ten­ti­elt kun­ne ko­ste ham li­vet, hvis den kom frem.

»Jeg har lig­get vå­gen så man­ge na­et­ter. Jeg føl­te, jeg måt­te ha­ve en ope­ra­tion el­ler ta­ge pil­ler for at bli­ve ku­re­ret. Jeg er sta­dig me­get skam­fuld over min seksu­a­li­tet,« si­ger han.

BT mø­der La­tif Ak­ba­ri på en adres­se i Nord­s­ja­el­land, hvor han SELVMORDSTANKER

At skju­le no­get så vig­tigt af sin iden­ti­tet som seksu­a­li­te­ten kan ud­mønte sig me­get for­skel­ligt fra per­son til per­son. Fra selv­de­struk­tiv ad­fa­erd – i yder­ste kon­se­kvens selv­mord – over iso­le­ring, de­pres­sion til udadre­a­ge­ren­de vold som Omar Ma­te­ens nedslagt­ning i Or­lan­do – må­ske – er et ek­stremt og gruop­va­ek­ken­de ek­sem­pel på.

No­get ty­der på, at det kan va­e­re sa­er­de­les sva­ert at va­e­re ho­mo­seksu­el og sam­ti­dig ha­ve et­nisk bag­grund. Om­kring hver tred­je har nem­lig over­ve­jet selv­mord, vi­ser en stor triv­sels­un­der­sø­gel­se fra 2015 for mi­no­ri­tet-et­ni­ske LGBT­per­so­ner i Dan­mark. Iføl­ge Fa­had Sa­e­ed, for­man­den for Sa­baah (for­e­ning for ny­dan­ske ho­mo­seksu­el­le), er det tal alar­me­ren­de højt.

»Ta­bu­et an­gå­en­de seksu­a­li­tet i ind­van­drer­mil­jø­er er enormt stort. Pro­ble­met fø­rer til man­ge psy­ki­ske pro­ble­mer og selv­mord hos alt for man­ge,« si­ger han til BT.

har bo­et i et års tid. Han an­kom til Dan­mark i 2010 ef­ter en spek­taku­la­er flugt, hvor han un­der­vejs bl.a. gem­te sig un­der en last­bil på fa­er­ge­tu­ren mel­lem Gra­e­ken­land og Ita­li­en. Hem­me­ligt for al­le La­tif Ak­ba­ri var så skam­fuld over sin seksu­a­li­tet, at han i be­gyn­del­sen ik­ke kun­ne forta­el­le de dan­ske myn­dig­he­der om, hvor­for han var flyg­tet til Dan­mark. Først da Rø­de Kors-me­d­ar­bej­der­ne på asyl­cen­tret fik sendt ham til en psy­ko­log, blev de klar over La­tif Ak­ba­ris dy­be­ste hem­me­lig­hed.

»Jeg sag­de til psy­ko­lo­gen, at jeg hav­de et ’man­de­pro­blem’. Jeg kun­ne ik­ke få det ud over la­e­ber­ne, at jeg var ho­mo­seksu­el. Psy­ko­lo­gen fandt dog ud af det, og jeg be­gynd­te at gra­e­de,« si­ger han.

La­tif Ak­ba­ri forta­el­ler, at han i dag er på an­ti­de­pres­siv me­di­cin for at kla­re til­va­e­rel­sen. Han sav­ner fa­mi­li­en hjem­me i Af­g­ha­ni­stan, men han er ik­ke sik­ker på, at han vil­le va­e­re i li­ve, hvis han var ble­vet i hjem­lan­det.

Selv om han nu er i et land, der bryster sig af at va­e­re to­le­rant, har han op­le­vet chi­ka­ne fra an­dre flygt­nin­ge. Det op­le­ve­de han, da han kys­se­de med en an­den fyr ved et flygt­nin­gear­ran­ge­ment i Kø­ben­havn.

»Der kom en af­g­hansk mand hen til os og spurg­te, hvad vi hav­de gang i. Han for­søg­te at skub­be til os, men jeg sag­de, han skul­le for­svin­de. Det var ik­ke en sjov op­le­vel­se,« forta­el­ler han.

La­tif Ak­ba­ri har be­søg af en af­g­hansk kam­me­rat fra asyl­cen­tret, da BT mø­der ham i hans lej­lig­hed. Kam­me­ra­ten ken­der ik­ke til hans seksu­a­li­tet, og La­tif Ak­ba­ri be­der der­for kam­me­ra­ten om at for­la­de lej­lig­he­den, da in­ter­viewet skal til at be­gyn­de.

»Det er ik­ke al­le, jeg vil forta­el­le om min seksu­a­li­tet. Af­g­ha­ne­re va­erds­a­et­ter ik­ke ho­mo­seksu­el­le,« ly­der det fra ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.