FBI: Ko­nen vid­ste alt

Så­dan for­løb ra­ed­sels­nat­ten

BT - - NYHEDER -

SKUDMASSAKRE Vid­neud­sag­ne­ne fra skud­mas­sa­kren i Or­lan­do, der ko­ste­de 49 men­ne­ske­liv, er bå­de cho­ke­ren­de, respek­tind­g­y­den­de og hjer­teska­e­ren­de.

»In­gen kan for­ud­se den slags.« Så­dan har man­ge eks­per­ter ud­talt, si­den den 29-åri­ge ame­ri­kan­ske stats­bor­ger Omar Ma­te­en nat­ten til søn­dag dra­eb­te 49 men­ne­sker på nat­klub­ben Pul­se i Dis­ney-by­en Or­lan­do i sta­ten Fl­o­ri­da. Kend­te til pla­ner­ne Men det er ik­ke nød­ven­dig­vis sandt. Un­der fle­re lan­ge in­ter­view med FBI har Omar Ma­te­ens an­den ko­ne Noor Za­hi Sal­man iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes nem­lig af­slø­ret, at hun kend­te til man­dens pla­ner. • Den 29-åri­ge Omar Ma­te­ens an­greb på bøs­se­klub­ben Pul­se er det va­er­ste mas­se­mord i ame­ri­kansk hi­sto­rie. Yder­li­ge­re 53 er ind­lagt på lo­ka­le ho­spi­ta­ler - fle­re med al­vor­li­ge skud­sår. Og mens FBI for­sø­ger at fin­de et mo­tiv – var det had til ho­mo­seksu­el­le, re­li­gi­øs fa­na­tis­me el­ler en blan­ding af beg­ge de­le – for­sø­ger vi an­dre blot at for­stå, hvad der egent­lig ske­te. Her på gra­fik­ken, kan du se, hvor­dan ra­ed­sels­nat­tens for­løb. Par­ke­ring Før kl. to nat­ten til søn­dag: Omar Ma­te­en par­ke­rer sin bil uden for nat­klub­ben Pul­se.

Sal­man har og­så for­talt, at hun var til ste­de, da Omar Ma­te­en køb­te am­mu­ni­tio­nen og et nyt la­e­der­hyl­ster til den pi­stol, der blev brugt un­der mas­sa­kren.

Mindst én gang kør­te Noor Za­hi Sal­man des­u­den sin mand til bøs­se­klub­ben Pul­se i Or­lan­do - an­gi­ve­ligt så han kun­ne ’stu­de­re ste­det’ og plan­la­eg­ge sin for­bry­del­se.

Og va­erst af alt vid­ste Noor Za­hi Sal­man og­så godt, hvor man­den og fa­de­ren til hen­des tre-åri­ge søn skul­le hen, da han lør­dag af­ten sag­de, at han vil­le ’be­sø­ge nog­le ven­ner’.

Toilet­tet:

Mas­se­mor­de­ren sø­ger til­flugt ved toilet­tet. Po­li­ti­et an­ta­ger, at han nu har fi­re el­ler fem gids­ler. I ba­de­va­e­rel­set ved si­den af sms'er 15-20 an­dre gids­ler til po­li­ti og fa­mi­lie.

Sal­man fast­hol­der iføl­ge tv-sta­tio­nen CBS, at hun ved fle­re tid­li­ge­re lej­lig­he­der for­søg­te at ta­le ham fra det.

Men selv­om det ik­ke lyk­ke­des, kon­tak­te­de den 30-åri­ge dat­ter af pa­la­esti­nen­si­ske fora­el­dre sta­dig ik­ke po­li­ti­et. Do­mi­ne­ren­de og ag­gres­siv Iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP mød­tes Noor Za­hi Sal­man og Omar Ma­te­en via in­ter­net­tet. De blev gift 29. sep­tem­ber 2011. Og ef­ter hun for­lod si­ne fora­el­dres hus i by­en Hercu­les Or­lan­do Fort Pi­er­ce Her bo­e­de Omar Ma­te­en Mi­a­mi

Kl. 02:02:

USA Toilet­ter

Omar Ma­te­en gør sin en­tré og åb­ner ild na­er nat­klub­bens fyld­te dan­se­gulv. En ci­vil­kla­edt be­tjent, der ar­bej­der for nat­klub­ben, sky­der imod Omar Ma­te­en. i Ca­li­for­ni­en for at flyt­te sam­men med Ma­te­en i Port St. Lucie i Fl­o­ri­da, fik hun iføl­ge ven­ner og na­bo­er sja­el­dent lov til at be­sø­ge sin fa­mi­lie.

»Han var me­get do­mi­ne­ren­de og ag­gres­siv. Så det un­drer mig ik­ke, at hun ik­ke tur­de gå til po­li­ti­et,« si­ger en na­bo fra Fl­o­ri­da til avi­sen Or­lan­do Sen­ti­nel.

Po­li­ti og FBI har ransa­get fa­mi­li­er­nes hu­se i Fl­o­ri­da og Ca­li­for­ni­en. De ind­sam­ler her be­vis­ma­te­ri­a­le. Og hvis Sal­mans ud­ta­lel­ser vi­ser sig at va­e­re san­de, ri­si­ke­rer den un­ge kvin­de en lang fa­engsels­straf.

Kl. 05:

Po­li­ti­et spra­en­ger hul i mu­ren til nat­klub­bens toilet. Mas­se­mor­de­ren for­sø­ger at flyg­te. Men han bli­ver skudt og dra­ebt af po­li­ti­et. 30 gids­ler be­fri­es.

Tal­la­has­see

Po­li­tiets kamp­styr­ker, SWAT, an­kom­mer, og for­hand­lin­ger be­gyn­der. Omar Ma­te­en er­kla­e­rer sin sym­pa­ti for Is­la­misk Stat (IS) og si­ger til po­li­ti­et, at han er iført selv­mord­s­bom­be­vest.

• Ved ba­ren i nat­klub­ben ’Pul­se’ ka­ste­de den 49-åri­ge mor Bren­da Lee McCool sig så­le­des ind imel­lem mas­se­mor­de­ren Omar Ma­te­ens kug­ler og sin egen søn, Is­haia. Hun dø­de, og han over­le­ve­de. Og mens skud­de­ne kom ta­et­te­re og ta­et­te­re på, sms’ede den ra­ed­sels­slag­ne og nu af­dø­de nat­klub­ga­est Ed­die Justi­ce til sin mor Mi­na. ’Han kom­mer na­er­me­re’, ’Jeg vil bli­ve dra­ebt’ og en­de­lig ’jeg el­sker dig’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.