To­årig dreng klemt ihjel

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE Po­li­ti en an­mel­del­se om, at en blot to­årig dreng var kom­met al­vor­ligt til ska­de, ef­ter at en grav­sten var va­el­tet ned over ham.

Kort ef­ter blev dren­gen bragt til Rigs­ho­spi­ta­let, hvor man kun­ne kon­sta­te­re, at han var død.

Po­li­ti­et kun­ne i går ef­ter­mid­dag ik­ke kom­me na­er­me­re ind på, hvor­dan den for­fa­er­de­li­ge ulyk­ke kun­ne fin­de sted.

Det vi­des, at dren­gen be­fandt sig på Ve­stre Kir­ke­gård med nog­le fa­mi­lie­med­lem­mer, men hvor­for, er ik­ke be­kendt. Dybt rysten­de Det er Kø­ben­havns Kom­mu­nes Tek­nik- og Mil­jø­for­valt­ning, der står for drif­ten af Ve­stre Kir­ke­gård.

Hur­tigt ef­ter ulyk­ken ud­send­te kom­mu­nen en pres­se­med­del­el­se, hvori man op­ly­ste, at man ag­te­de at hja­el­pe til med po­li­tiets ef­ter­forsk­ning ved at bi­stå med vi­den om kir­ke­går­den, der er den stør­ste i Skan­di­navi­en.

Ni­ko­laj Hving­toft Han­sen, der er cen­ter­chef i Tek­nik- og Mil­jø­ud­val­get, kun­ne li­ge­som Kø­ben­havns Kom­mu­ne ik­ke kom­me med de­tal­jer om ha­en­del­sen i går ef­ter­mid­dag, da ef­ter­forsk­nin­gen sta­dig­va­ek var i de ind­le­den­de fa­ser.

Han lag­de imid­ler­tid ik­ke skjul på, at han og per­so­na­let ved kir­ke­går­den al­le er ma­er­ke­de af be­gi­ven­he­den.

»Ind­til po­li­ti­et ved me­re, kan vi ik­ke si­ge an­det end, at det selv­føl­ge­lig er en me­get, me­get tragisk ha­en­del­se, og at vi al­le na­tur­lig­vis er dybt ryste­de som men­ne­sker. Det er gan­ske fryg­te­ligt, det der er sket.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.