Pen­sions­fa­el­de ram­mer isa­er kvin­der

90 pro­cent af gif­te par har ik­ke op­ret­tet en ae­g­te­pagt, der sik­rer en li­ge for­de­ling af pen­sions­for­mu­er­ne ved skils­mis­se

BT - - NYHEDER -

ULIGHED

»I man­ge ae­g­te­ska­ber ser vi en vis ind­komst­for­skel mel­lem par­ter­ne, og det ses og­så på den gen­nem­snit­li­ge ind­komst, hvor kvin­der har ca. 15 pro­cent min­dre end en til­sva­ren­de mand. Sam­ti­dig er der og­så an­dre for­hold som bar­sel, pe­ri­o­de­vis del­tids­ar­bej­de m.m., som spil­ler ind på ind­kom­sten over he­le li­vet, og den for­skel ses ty­pisk og­så på pen­sions­op­spa­rin­gen, hvor den mand­li­ge part of­te har en me­re vel­pol­stret pen­sions­op­spa­ring,« si­ger Britt Am­b­jørn Chri­sti­an­sen fra Da­ni­ca Pen­sion. Få ae­g­te­pag­ter Det er nemt at op­ret­te en så­kaldt ae­g­te­pagt, hvor det af­ta­les, hvor­dan pen­sions­ord­nin­ger­ne skal de­les, men al­li­ge­vel er det få par, der har få­et det gjort.

90 pro­cent af dan­ske­re i ae­g­te­skab har så­le­des ik­ke sør­get for at la­ve en ae­g­te­pagt, der sik­rer en li­ge­lig for­de­ling af for­mu­er­ne i til­fa­el­de af skils­mis­se, vi­ser tal fra Dan­ske Fa­mi­lie­ad­vo­ka­ter.

Over halv­de­len pe­ger som år­sag på, at de ik­ke har talt om em­net, el­ler at de ’ik­ke har få­et gjort no­get ved det’.

Kun 10 pro­cent sva­rer, at beg­ge par­ter ik­ke øn­sker at de­le pen­sio­ner.

»Pro­ble­met op­står, når skils­mis­sen ind­tra­e­der, og den ene part ta­ger sin egen og stør­re pen­sions­op­spa­ring med sig ud af for­hol­det. I prak­sis kan det be­ty­de, at den velstil­le­de part får en pen­sion, der i hø­je­re grad af­spej­ler den livs­fø­rel­se, man ken­der, mens den an­den part kan se frem til en pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­se på an­den klas­se med en va­e­sent­lig la­ve­re pen­sions­ud­be­ta­ling,« si­ger Britt Am­b­jørn Chri­sti­an­sen.

An­ne Brok­sø, der er for­mand for Dan­ske Fa­mi­lie­ad­vo­ka­ter, for­kla­rer, at em­net ge­ne­relt er sva­ert at ta­ge fat på for man­ge dan­ske­re:

»Det er rig­tig sva­ert for folk at ta­le om. Hvis den ene ae­g­te­fa­el­le fo­re­slår at la­ve en pen­sions­a­eg­te­pagt, så man er li­ge­stil­let ved en skils­mis­se, kan den an­den op­fat­te det som om, at part­ne­ren vil skil­les. Men det hand­ler jo ba­re om at va­e­re på for­kant,« si­ger ad­vo­kat An­ne Brok­sø. Kan fø­les uri­me­ligt Hun til­fø­jer, at der er man­ge ae­g­te­fa­el­ler, som tje­ner no­gen­lun­de det sam­me, men hvor den ene part be­ta­ler me­re ind til pen­sions­ord­nin­gen, mens den an­den bi­dra­ger me­re til den dag­li­ge fa­el­le­s­ø­ko­no­mi.

»Så kan det jo i den grad fø­les uri­me­ligt, at den ene får en langt stør­re pen­sion med sig ved en skils­mis­se. Hvis man har for­holdt sig re­elt til det og har be­slut­tet sig for, at man ik­ke vil de­le si­ne pen­sio­ner, så er det fint nok. Pro­ble­met er ba­re, at der er rig­tig man­ge, der ik­ke har talt om det,« si­ger An­ne Brok­sø. Pro­ble­met op­står, når skils­mis­sen ind­tra­e­der, og den ene part ta­ger sin egen og stør­re pen­sions­op­spa­ring med sig ud af for­hol­det En ae­g­te­pagt er en skrift­lig af­ta­le mel­lem ae­g­te­fa­el­ler, som fast­slår, hvem der ejer hvad. Af­ta­len sik­rer, at du kan ta­ge di­ne per­son­li­ge va­er­di­er med dig vi­de­re, skul­le I se­ne­re bli­ve skilt. Det ga­el­der og­så, hvis du har stor ga­eld. Her kan din ae­g­te­fa­el­le ri­si­ke­re at skul­le af­le­ve­re halv­de­len af sin for­mue til di­ne kre­di­to­rer, når du dør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.