Far skul­le ha­ve skyl­den

BT - - NYHEDER -

BLODIGE DRAB der­ef­ter mod sin 64-åri­ge far Erik Jels­bak Chri­sten­sen og til sidst mod sin mor, 54-åri­ge Con­ny Jels­bak David­sen, der udån­de­de, mens alarm­cen­tra­len lyt­te­de med på en åben 112-te­le­fon­linje, som den des­pe­ra­te kvin­de hav­de rin­get op til.

Den i dag 20-åri­ge Da­ni­el Jels­bak David­sen blev i går ved Ret­ten i Aal­borg dømt til an­brin­gel­se på en luk­ket psy­ki­a­trisk af­de­ling på ube­stemt tid for de uhyg­ge­li­ge drab. Doms­mands­ret­ten fra­kend­te ham og­så ret­ten til at ar­ve si­ne na­er­me­ste, som han stak ihjel med utal­li­ge kniv­stik i de­res hjem, en stor og vel­holdt lyste­jen­dom ved Gan­d­rup, nor­døst for Aal­borg.

Den til­tal­te øn­ske­de ik­ke at af­gi­ve for­kla­ring i ret­ten, så se­ni­o­r­ankla­ger Pe­ter Rask la­e­ste op dels fra grund­lovs­for­hø­ret, dels fra de af­hø­rin­ger, Nord­jyl­lands Po­li­ti har fo­re­ta­get, mens den un­ge mand har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let, først i ar­re­sten og si­den i sur­ro­gat på retspsy­ki­a­trisk af­de­ling.

Det frem­gik, at han i for­bin­del­se med dra­be­ne, som han hav­de plan­lagt, for­søg­te at få det til at se ud som om, at det var hans far, som hav­de slå­et sin ko­ne og ae­ld­ste søn ihjel og til sidst hav­de dra­ebt sig selv. Falsk brev og fin­ger­af­tryk Da­ni­el Jels­bak hav­de på for­hånd skre­vet et falsk af­skeds­brev fra sin far, som han i åre­vis har haft et in­da­edt had til. I bre­vet stod der bl.a. »jeg el­sker jer« med hen­vis­ning til hu­stru­en og den ae­ld­ste søn. Den til­tal­te hav­de og­så plan­lagt at pla­ce­re sin fars fin­ger­af­tryk på drabs­våb­nets ska­eft for at fin­ge­re, at det var ham, der hav­de ført kni­ven.

Da den hø­je, rang­le­de og lang­hå­re­de un­ge mand blev ført ind i retslo­ka­let, var han kla­edt i sor­te jog­ging­buk­ser, en sort, kort la­e­derjak­ke og ba­re fød­der i mør­ke pla­stiks­an­da­ler. På in­tet tids­punkt i lø­bet af den halvan­den ti­me, rets­sa­gen va­re­de, fortrak han en mi­ne el­ler ud­tryk­te fø­lel­ser. Retsla­e­ge­rå­det har kon­klu­de­ret i men­taler­kla­e­rin­gen, at den tredob­bel­te drabs­mand var sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket.

Det kom frem i ret­ten, at mo­ti­vet – sam­men med den skjul­te sinds­syg­dom – var, at Da­ni­el Jels­bak al­le­re­de som lil­le hav­de følt sig og sta­dig føl­te sig sat uden­for fa­mi­li­ens fa­el­les­skab. At han føl­te, hans mor vend­te ham ryg­gen, mens hans far var ef­ter ham bl.a. med krav om, at han skul­le ta­ge sig sam­men og få en ud­dan­nel­se.

Han føl­te sig og­så min­dre­va­er­dig i for­hold til sto­re­bro­de­ren, som an­gi­ve­ligt al­le­re­de i fol­ke­sko­len fik si­ne ven­ner til som hån at ’va­ske’ lil­le Da­ni­el med sne i an­sig­tet. Da­ni­el Jels­bak David­sen modt­og dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.