Ja, so­fa-fora­el­dre er dår­li­ge rol­lemo­del­ler Nej, vi skal ik­ke ri­ve li­vet op for et nyt job

BT - - DEBAT -

LAU­RA LINDAHL

at man står til rå­dig­hed i he­le må man som ud­gangs­punkt va­e­re lan­det, når man er le­dig. Kom­mu­ner­ne sid­der i in­ter­es­se­ret i at få et job. Men der er hen­syn, der skal job­cen­tre­ne og ser jobåb­nin­ger, men man sid­der ta­ges i be­tragt­ning. Må­ske har ae­g­te­fa­el­len et job i med be­gra­ens­nin­gen om, at man kun kan kig­ge på lo­ka­l­om­rå­det og kan ik­ke få et job det nye sted, og der job in­den­for en ra­di­us af halvan­den ti­mes trans­port er et hen­syn til børn, der må skif­te sko­le. De fa­er­re­ste fra kom­mu­ne­gra­en­sen. Man vil­le gø­re de le­di­ge en af os men­ne­sker skal gen­nem et liv ryk­ke frem og stør­re tje­ne­ste, hvis man kun­ne kig­ge la­en­ge­re va­ek. til­ba­ge gen­nem lan­det og ri­ve bør­ne­ne op ved ro­den, Men bli­ver man til­budt et job i Nord­jyl­land, og man hver gang der er et nyt job. Det er prak­tisk ulad­sig­gø­r­ligt bor på Lol­land, så vil jeg ik­ke tvin­ge no­gen til at ta­ge at gø­re man­ge gan­ge i lø­bet af et ar­bejds­liv. job­bet. Men man kan ik­ke si­ge

Sam­let set får nej til at ta­ge et job og in­si­ste­re på at bo et be­stemt sted og sam­ti­dig

fa­mi­li­en det bed­re va­e­re på of­fent­lig for­sør­gel­se. af, at mor og far får et ar­bej­de, selv­om det kan be­ty­de, at de må flyt­te

DET ER RIMELIGT,

in­ter­es­se i, at le­di­ge kom­mer i be­ska­ef­ti­gel­se. Bå­de ud fra et sam­fund­s­ø­ko­no­misk per­spek­tiv, og for­di vi ved, det øger livskva­li­te­ten at va­e­re i be­ska­ef­ti­gel­se. Des­u­den er fora­el­dre rol­lemo­del­ler for de­res børn, og er mor og far i ar­bej­de, er der stør­re sand­syn­lig­hed for, at bør­ne­ne selv kom­mer i be­ska­ef­ti­gel­se. Omvendt, hvis fora­el­dre­ne er på of­fent­lig for­sør­gel­se, er der stør­re ri­si­ko for, at bør­ne­ne og­så kom­mer det.

VI HAR EN

hårdt for en fa­mi­lie at hi­ve rød­der op og at bør­ne­ne skal skif­te sko­le. Men jeg tror, det er hår­de­re at se mor og far sid­de hjem­me på so­fa­en og ik­ke ha­ve et ar­bej­de sam­ti­dig med den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, som fa­mi­li­en er i på of­fent­lig for­sør­gel­se. Sam­let set får fa­mi­li­en det bed­re af, at mor og far får et ar­bej­de, selv­om det kan be­ty­de, at de må flyt­te.

DET KAN VA­E­RE

MAJBRIT BERAN BERLAU

ER MAN LE­DIG,

der er pa­ra­te til at kø­re re­la­tivt langt. Men for­skel­len er, om man skal ryk­ke he­le fa­mi­li­en med. Nog­le stil­lin­ger, så­som fol­ke­tings­po­li­ti­ker, er så pri­vil­e­ge­re­de, at man kan pend­le, da job­bet stil­ler trans­port­mu­lig­he­der og bo­pa­e­le i den an­den en­de af lan­det til rå­dig­hed. Men for de fle­ste er ar­bej­det kl. 8-15.30 hver dag, og det skal nås sam­ti­dig med, man skal af­le­ve­re og hen­te bør­ne­ne. Og for den al­min­de­li­ge dan­sker er det ik­ke et re­a­li­stisk sce­na­rie at bo på Lol­land og ar­bej­de i Aal­borg.

at­trak­tivt for Dan­mark at ryk­ke rundt på folk ef­ter for­godt­be­fin­den­de. Det er rimeligt at rej­se et rå­dig­heds­kri­te­rie over­for ar­bejds­lø­se om, at man skal for­ven­te en trans­port­tid. Men at an­ta­ge, at man skal va­e­re i den an­den en­de af lan­det, er ik­ke al­tid mu­ligt. Er det fa­mi­li­ens eget øn­ske at flyt­te, er det for­nuf­tigt, men er det på grund af en rå­dig­heds­vur­de­ring, er det ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt.

DET ER IK­KE DER ER MAN­GE,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.