‘Da­ne­xit’ er en rig­tig dårlig idé

BT - - DEBAT -

Når bri­ter­ne 23. ju­ni går til stem­m­eur­ner­ne, vil det for­ment­lig va­e­re en af de vig­tig­ste og mest skel­sa­et­ten­de be­slut­nin­ger, der skal tra­ef­fes i me­re end en ge­ne­ra­tion. Uan­set hvad ud­fal­det bli­ver, så vil det få sto­re kon­se­kven­ser i Stor­bri­tan­ni­en og i re­sten af EU. Må­lin­ger­ne i Stor­bri­tan­ni­en er be­gyndt at pe­ge i ret­ning af, at de bri­ti­ske øer ik­ke la­en­ge­re skal va­e­re med­lem af EU. Hvad der ven­ter på den an­den si­de af et mu­ligt ‘brexit’ er tvivl­s­omt, men én ting er ret sik­kert: Ka­os.

PA­NE­LET Løs­nin­gen er ik­ke at for­la­de EU

AL­LE­RE­DE NU ER det bri­ti­ske pund be­gyndt at fal­de i va­er­di ale­ne ved ud­sig­ten til et exit. In­gen ved, hvad der tra­e­der i ste­det, hvis Stor­bri­tan­ni­en tra­e­der ud. Vil man for­melt tra­e­de ud da­gen ef­ter? Tra­e­der man ud af al­le sam­ar­bejds­punk­ter? Hvad vil der ske med bri­ter­nes til­knyt­ning til det in­dre mar­ked, hvor de sa­el­ger og kø­ber va­rer uden hin­drin­ger? Hvor man­ge år vil det ta­ge at for­hand­le en af­ta­le med EU, som min­der om den, Nor­ge har? Og hvad skal der ske i mel­lem­ti­den?

In­gen har sva­re­ne på de spørgs­mål. Til gen­ga­eld la­der der til at va­e­re en ret stor enig­hed om, at hvis brexit bli­ver en re­a­li­tet, så kan den kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron bli­ve nødt til at gå af og et nyvalg bli­ve af­holdt. Der­u­d­over er frem­ti­den for Stor­bri­tan­ni­en som uni­on li­ge så usik­ker. For Skot­land in­si­ste­rer på fort­sat at va­e­re med­lem af EU og vil gen­rej­se øn­sket om at bli­ve selv­sta­en­digt, hvis det sam­le­de bri­ti­ske fler­tal øn­sker exit fra EU. Der­u­d­over kan brexit genop­li­ve spa­en­din­ger i Nor­dir­land, da sto­re de­le af den kon­flikt har hand­let om gra­en­sed­rag­nin­gen mel­lem Nor­dir­land og Ir­land. Kon­flik­ten mel­lem de grøn­ne og de oran­ge i Bel­fast vil bli­ve ak­tu­el igen, når Ir­land luk­ker gra­en­sen til Nor­dir­land som føl­ge af et brexit.

In­gen aner, hvad der kom­mer til at ske med øko­no­mi­en, ar­bejds­plad­ser­ne, de fri­heds­ret­tig­he­der, som bri­ter­ne ny­der som en del af de­res EU-med­lem­skab. In­gen har svar på no­get af det. In­gen aner i vir­ke­lig­he­den, hvad man stem­mer om.

Den bri­ti­ske af­stem­ning har få­et man­ge i Dan­mark til at øn­ske sig det sam­me. En­heds­li­sten, Dansk Fol­ke­par­ti, Ek­stra Bla­det og en ra­ek­ke an­dre øn­sker sig en da­ne­xit-af­stem­ning. Lo­gik­ken er, at Dan­mark trå­d­te ind i EU sam­men med bri­ter­ne, og at vi der­for nu bør over­ve­je at tra­e­de ud igen sam­men med dem.

Sa­gen er ba­re den, at li­ge­som i Stor­bri­tan­ni­en så kan in­gen for­kla­re, hvad en da­ne­xit-af­stem­ning egent­lig skul­le hand­le om. De sam­me spørgs­mål, som in­gen i Stor­bri­tan­ni­en kan sva­re på, vil der hel­ler ik­ke va­e­re no­gen i Dan­mark, der kan sva­re på. Så hvad skal vi stem­me vi om? In­gen ved det. Og er det re­elt i Dan­marks in­ter­es­se? Nej.

Jeg for­står godt, hvor­for der i dis­se år er stor vre­de mod EU og EU-lan­de­nes ev­ne til at lø­se de sto­re pro­ble­mer. Flygt­nin­ge­kri­se, mang­len­de vil­je til at hand­le mod skat­te­ly, om­fat­ten­de so­ci­al dum­ping i he­le Eu­ro­pa og en kri­se, der bi­der på ot­ten­de år. Jeg for­står det alt for godt. Men løs­nin­gen er ik­ke at for­la­de EU.

Dan­marks han­dels­in­ter­es­ser, øko­no­mi­ske in­ter­es­ser og vo­res in­ter­es­se i at ha­ve sto­re po­li­ti­ske am­bi­tio­ner i for­hold til mil­jø, for­bru­ger­ret­tig­he­der, ar­bejds­plad­ser og fair skat­te­be­ta­ling kan alt sam­men kun lø­ses in­den for fa­el­les­ska­bet. Ik­ke uden­for. Der­for er da­ne­xit en rig­tig dårlig idé.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.