Dron­nin­gens ef­ter­føl­ge­re

Mar­gret­hes fem na­er­me­ste me­d­ar­bej­de­re er al­tid med hen­de på rej­ser og tog­ter, for­di der ar­bej­des un­der tog­tet

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff | lots@bt.dk

Dron­ning Mar­gret­he er al­tid om­gi­vet af si­ne fem na­er­me­ste me­d­ar­bej­de­re, hof­marskal­len, ka­bi­nets­se­kre­tæ­ren, ce­re­moni­meste­ren, hof­da­men og ad­ju­dan­ten, når hun er va­ek på rej­ser, som nu på som­mer­tog­tet til Fa­e­rø­er­ne.

Og det er der en god grund til. For selv om Dron­nin­gen er va­ek fra ge­mak­ker­ne på Ama­li­en­borg, er bå­de hun og hen­des na­er­me­ste me­d­ar­bej­de­re sta­dig på ar­bej­de.

Det be­ty­der blandt an­det, at kon­ge­hu­set kan re­a­ge­re, når der sker en tragedie som den i Or­lan­do i Fl­o­ri­da, hvor en be­va­eb­net mand lør­dag af­ten skød og dra­eb­te 49 men­ne­sker og sår­e­de yder­li­ge­re 53.

Tirs­dag be­slut­te­de Dron­nin­gen i sam­råd med si­ne na­er­me­ste rå­d­gi­ve­re, hof­marskal Mi­cha­el Ehren­reich og ka­bi­nets­se­kre­tær Hen­ning Fo­de at sen­de et kon­do­lon­ce­brev di­rek­te til pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma og det ame­ri­kan­ske folk. Her gi­ver ma­jesta­e­ten ud­tryk for sin sorg over den tragi­ske ha­en­del­se. Ar­bej­det bag kulis­sen »Hr. Pra­esi­dent, jeg blev dybt cho­ke­ret, da jeg hør­te om den tragi­ske og for­fa­er­de­li­ge ha­en­del­se i Or­lan­do tid­ligt søn­dag mor­gen, og jeg øn­sker at ud­tryk­ke min dy­be­ste med­fø­lel­se og sym­pa­ti til Dem og det ame­ri­kan­ske folk. Mi­ne tan­ker går til fa­mi­lie og ven­ner til of­re­ne,« skri­ver Dron­nin­gen og un­der­skri­ver bre­vet: Mar­gret­he R.

Selv om ha­en­del­sen i USA er dybt tragisk, er den og­så et ud­tryk for, hvor­for dron­ning Mar­gret­he al­tid er om­gi­vet af si­ne fem na­er­me­ste me­d­ar­bej­de­re, når hun er på som­mer-

togt. Der bli­ver nem­lig og­så ar­bej­det bag kulis­ser­ne på tog­tet.

Dron­nin­gens høj­re hånd Dron­nin­gens høj­re hånd og rå­d­gi­ver er den nye hof­marskal Mi­cha­el Ehren­reich. Ele­gan­ti­e­ren og ari­sto­kra­ten med den jour­na­li­sti­ske bag­grund fra blandt an­det Ber­ling­s­ke og Kri­ste­ligt Dag­blad er al­tid ved mo­nar­kens si­de.

Der­for har man un­der tog­tet, hvor Dan­ne­brog sej­ler rundt mel­lem de fa­e­rø­ske øer, som bli­ver be­søgt, kun­net se, at der sid­der et lil­le, rundt pla­ster bag øret på hof­marskal­len. Iføl­ge ham selv, for­di han be­stemt ik­ke er søsta­erk. Fak­tisk fø­ler han sig sø­syg, ba­re han sku­er ud over Pe­blin­ge­sø­en i Kø­ben­havn. Mens hans ar­bejds­gi­ver er kendt for sta­dig at stå fast og ube­rørt på de kon­ge­li­ge fød­der, når bøl­ge­gan­gen er høj og de fle­ste om­bord­va­e­ren­de på Dan­ne­brog lig­ger un­der­dre­jet af sø­sy­ge.

Men når man som Ehren­reich føl­ger Dron­nin­gen ta­et, må man ta­ge si­ne for­holds­reg­ler. Der­for er hof­marskal­len me­get tak­nem­me­lig for de små, run­de sø­sy­ge­pla­stre.

I dag run­der Dron­nin­gen som­mer­tog­tet af ved at hol­de pres­se­mø­de på Dan­ne­brog. Her står Mi­cha­el Ehren­reich og­så Dron­nin­gen bi, in­den hun og føl­get fly­ver hjem til

FO­TO: LISELOTTE SABROE

I går måt­te kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog lig­ge for svaj i fjor­den ud for San­dø, som var det sid­ste be­søg på det­te års togt til Fa­e­rø­er­ne. I ste­det for at gå i land di­rek­te fra ski­bet blev Mar­gret­he og hen­des føl­ge sej­let ind til land i cha­lup­pen. Med ryg­gen til ses Dron­nin­gen, til ven­stre sid­der hof­da­me Jyt­te Krag-Vind-Ju­el-Fri­js, der­ef­ter hof­marskal Mi­cha­el Ehren­reich, ce­re­moni­me­ster Kim Kri­sten­sen, ad­ju­dant Tho­mas Sø­borg Lassen og ka­bi­net­se­kre­ta­er Hen­ning Fo­de. • Ce­re­moni­me­ster Kim Kri­sten­sen er an­svar­lig for de ce­re­mo­ni­el­le for­hold i til­ret­tela­eg­gel­sen af blandt an­det stats­be­søg, by­be­søg, som­mer­tog­ter, nytårs­ku­re, am­bas­sa­dør­mod­ta­gel­ser og al­le stør­re of­fi­ci­el­le sel­ska­ber, hvor Dron­nin­gen er va­ert. Der­u­d­over er det ham, der va­re­ta­ger kon­ge­hu­sets kunst­gen­stan­de og in­ven­tar. Kim Kri­sten­sen er 52 år, og har rang af oberst. Han var tid­li­ge­re for­svar­sat­ta­ché i Pa­ris og har va­e­ret stabs­chef ved den dan­ske ba­ta­l­jon i Ko­so­vo samt chef for den dan­ske Af­g­ha­ni­stan styr­ke. Han blev an­sat i 2012. • Hof­da­me, gre­vin­de Jyt­te Krag-Vind-Ju­el-Fri­js er en af Dron­nin­gens fi­re hof­da­mer, der på skift ledsa­ger ma­jesta­e­ten i al­le hen­des op­ga­ver 24 ti­mer i døg­net. Det er hof­da­men, der hol­der blom­ster­buket­ter­ne for Dron­nin­gen, og hun er en af Dron­nin­gens na­e­re ve­nin­der og med på pri­va­te fe­ri­er på Cayx. Gre­vin­den har en for­tid som po­li­ti­ker. Ind­til val­get i 2007 var hun borg­me­ster i Høj­re­by Kom­mu­ne, hvor hun var valgt for Ven­stre. Men i 2010 skif­te­de hun po­li­tik ud med tit­len som hof­da­me. Jyt­te Krag-Ju­elVind-Fri­js er 66 år.

• Hof­marskal Mi­cha­el Ehren­reich er hof­fets øver­ste ad­mi­ni­stra­ti­ve chef, Dron­nin­gens høj­re hånd og na­er­me­ste rå­d­gi­ver. Han er chef for 130 me­d­ar­bej­de­re, der er an­sat ved hof­fet i ad­mi­ni­stra­ti­ve en­he­der – hof­sta­ter­ne. Hof­marskal­len skal sik­re, at hof­fet sta­dig ud­vik­ler sin ad­mi­ni­stra­tion i den ret­te takt med ti­den. Ehren­reich er selv på Fa­ce­book og har med­vir­ket til, at kon­ge­hu­set for ny­lig ind­t­og de so­ci­a­le me­di­er. Han har og­så an­sva­ret for hof­fets øko­no­mi og de ce­re­mo­ni­el­le ar­ran­ge­men­ter. Ehren­rei­chs op­ga­ve bli­ver blandt an­det at sik­re, at hof­fet ud­vik­ler sin ad­mi­ni­stra­tion i takt med ti­den. Han har an­svar for hof­fets øko­no­mi og ce­re­mo­ni­el­le ar­ran­ge­men­ter. 62-åri­ge Mi­cha­el Ehren­reich har va­e­ret hof­marskal i knap halvan­det år. Han har en jour­na­li­stisk for­tid blandt an­det på Ber­ling­s­ke og som che­fre­dak­tør for Kri­ste­ligt Dag­blad. Før han blev hof­marskal var han di­rek­tør i Det Uden­rigs­po­li­ti­ske Sel­skab.

• Ad­ju­dant Tho­mas Sø­borg Lassen er en af seks of­fi­ce­rer af gra­der­ne ma­jor el­ler or­log­s­kap­ta­jn, som på skift va­re­ta­ger tje­ne­sten som så­kaldt jour­ha­ven­de ad­ju­dant. Jour­ha­ven­de ad­ju­dant as­si­ste­rer Dron­nin­gen på døgn­ba­sis – her­un­der på be­søg og rej­ser. Or­det ad­ju­dant stam­mer fra det lat­in­ske ord ad-jutans, at ’hja­el­pe til’. Han har rang af ma­jor og kom­mer fra Liv­gar­den. • Ka­bi­nets­se­kre­ta­er Hen­ning Fo­de er Dron­nin­gens an­den na­er­me­ste rå­d­gi­ver. Hen­ning Fo­de rå­d­gi­ver Dron­nin­gen i hen­des per­son­li­ge re­ge­rings­u­dø­vel­se i ci­vi­le an­lig­gen­der. Det be­ty­der i prak­sis, at Hen­ning Fo­de sik­rer, at Dron­nin­gen hånd­te­rer si­ne for­plig­tel­ser kor­rekt. Hen­ning Fo­de har va­e­ret ka­bi­nets­se­kre­ta­er si­den 2007. Før det sad han i an­kla­ge­myn­dig­he­dens øver­ste stol som rigs­ad­vo­kat. Der­for går han i dag og­så un­der ka­e­le­nav­net ’Uden­rigs­ad­vo­ka­ten. Hen­ning Fo­de er 68 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.