Al­ler­gi­me­di­cin kan red­de kra­eft­sy­ge

BT - - NYHEDER -

BE­HAND­LING le­del­se af pro­fes­sor Marja Jäät­telä.

Kon­kret har for­sker­ne un­der­søgt re­gi­ster­da­ta fra al­le kra­eft­pa­tien­ter, der fra 1995 til 2011 fik kon­sta­te­ret kra­eft, som hav­de spredt sig, og koblet det med op­lys­nin­ger om de af pa­tien­ter­ne, som og­så hav­de få­et ud­skre­vet an­ti­hi­sta­mi­ner in­den­for seks må­ne­der ef­ter de­res kra­eft­di­ag­no­se. La­ve­re døds­ri­si­ko Da­ta­e­ne vi­ste, at be­stem­te ty­per af an­ti­hi­sta­min kan for­sta­er­ke ef­fek­ten af ke­mo­te­ra­pi mar­kant. Det dre­jer sig om de så­kald­te CAD-an­ti­hi­sta­mi­ner, Vi er selv ret gla­de for det, vi har kon­sta­te­ret her. Nu går vi vi­de­re og la­ver kli­ni­ske for­søg som har be­stem­te fy­si­ske og ke­mi­ske egen­ska­ber, mens an­dre ty­per an­ti­hi­sta­min in­gen ef­fekt har på ke­mo­te­ra­pi­en.

De an­ti­hi­sta­mi­ner, som vi­ste den stør­ste ef­fekt, er mid­ler­ne lora­ta­din og eba­stin. Pa­tien­ter, som fik ke­mo­te­ra­pi og sam­ti­dig an­vend­te lora­ta­din, hav­de iføl­ge Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se 24 pct. la­ve­re ri­si­ko for at dø af kra­eft­syg­dom­men i for­hold til pa­tien­ter, der an­vend­te et an­ti­hi­sta­min, som ik­ke har ev­nen til at slå kra­eft­cel­ler ihjel. Ke­mo-pa­tien­ter, som brug­te eb­s­at­in, hav­de til­sva­ren­de 19 pct. la­ve­re ri­si­ko for at dø. Na­e­ste skridt For­søg i la­bo­ra­to­ri­et ty­der des­u­den på, at an­ti­hi­sta­mi­ner og­så kan ha­ve en ef­fekt på kra­eft­cel­ler, der er mod­stands­dyg­ti­ge over for ke­mo­te­ra­pi, så kra­eft­cel­ler­ne at­ter bli­ver føl­som­me over for be­hand­lin­gen.

Det skyl­des, at an­ti­hi­sta­mi­ner­ne (i hvert fald del­vist) ram­mer de små pum­per i kra­eft­cel­ler­nes mem­bran, som sen­der ke­mo­te­ra­pi ud af cel­ler­ne og der­med hja­el­per kra­eft­cel­ler­ne til at mod­stå be­hand­lin­gen. Men den me­ka­nis­me kan an­ti­hi­sta­mi­ner­ne blo­ke­re, så ke­mo­te­ra­pi­en bli­ver me­re ef­fek­tiv, og kra­eft­cel­ler­ne dør.

Blandt kra­eft­be­hand­le­re ser man frem til at få un­der­søgt mu­lig­he­der­ne for at bru­ge al­ler­gi­me­di­cin i kra­eft­be­hand­ling nø­je­re.

»Det er spa­en­den­de da­ta og en in­ter­es­sant hy­po­te­se, der ge­ne­re­res. Men man må af­ven­te de kom­men­de for­søg for at se, om det vil kun­ne få en re­el be­tyd­ning,« si­ger for­man­den for kra­eft­la­e­ger­ne i Dansk Sel­skab for Kli­nisk On­ko­lo­gi, Ul­rik Lassen.

Na­e­ste skridt bli­ver nu at igangs­a­et­te kli­ni­ske for­søg, hvor kra­eft­pa­tien­ter til­by­des an­ti­hi­sta­min, sam­ti­dig med at de får ke­mo­te­ra­pi. I øje­blik­ket er man ved at sø­ge de nød­ven­di­ge til­la­del­ser hos eti­ske ko­mi­te­er, og hen­sig­ten er at la­eg­ge ud med de før­ste for­søg blandt pa­tien­ter med pro­sta­ta­kra­eft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.