7 skar­pe til Nor­dea Kre­dits top­chef

BT - - NYHEDER -

Nor­dea Kre­dit er fulgt med Nykre­dit og Re­al­kre­dit Dan­mark og har ha­e­vet bi­drags­sat­ser­ne på si­ne bo­lig­lån. Det sker med re­fe­ren­ce til, at nye ka­pi­tal­krav kra­e­ver en stør­re buf­fer. Me­re spe­ci­fikt 7,7 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner.

For ba­re to må­ne­der si­den sag­de Nor­dea, at bi­drags­sat­ser­ne ik­ke vil­le bli­ve ha­e­vet. Bank­di­rek­tør i Nor­dea Dan­mark Tor­ben Laust­sen for­kla­rer her hvor­for.

Hvor­for ha­e­ver I bi­drags­sat­ser­ne nu, når I for kort tid si­den sag­de, at det ik­ke vil­le ske?

»Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til, ud over at når vi har truf­fet en be­slut­ning, så skal vi af lov­giv­nings­ma­es­si­ge år­sa­ger op­ly­se det til mar­ke­det. Det gør vi nu, for­di vi har truf­fet en be­slut­ning.«

Men hvor­for sker det så nu?

»Vi har he­le ti­den sagt, at vi lø­ben­de ana­ly­se­rer lov­giv­nin­gen og kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen. Der ind­går man­ge kom­po­nen­ter i den ana­ly­se. Jeg kan ik­ke gå ind i de­tal­jer om ra­e­son­ne­ment­et. Men nu har vi så truf­fet en be­slut­ning og med­delt det.«

Hvor­for skal det gå ud over je­res kun­der, at je­res for­ret­nings­be­tin­gel­ser aen­drer sig?

»Vi skal fin­de me­re ka­pi­tal. Det har en om­kost­ning. Og som for al­le an­dre hand­len­de: når om­kost­nin­ger­ne sti­ger, bli­ver det nødt til at kom­me til ud­tryk i vo­res pri­ser.«

Men kun­ne I ik­ke ba­re tje­ne lidt min­dre?

»Den­ne her lov er spe­ci­fikt mønt­et på re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter, for at vi bed­re skal kun­ne mod­stå en fi­nanskri­sen el­ler an­dre trus­ler. Det ved­rø­rer ale­ne re­al­kre­dit­kun­der, så det vil­le ik­ke va­e­re fair, hvis an­dre kun­der skul­le va­e­re med til at be­ta­le den om­kost­ning.«

Nor­dea tjen­te over 30 mia. kr.i 2015. Kun­ne I ik­ke ba­re selv stil­le med de 7,7 mia. kr.?

»Det vil­le ba­re ha­ve den kon­se­kvens, at an­dre kun­der skul­le bi­dra­ge. Det er ik­ke fair.«

Er I ban­ge for at ta­be kun­der på det­te her?

»Det hå­ber vi ik­ke. Vi me­ner, at vi selv ef­ter stig­nin­ger­ne er me­get kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge. Og så gi­ver vi en ra­bat til kon­ver­te­rin­ger til an­dre lån.«

Har I spe­ku­le­ret i at la­de an­dre re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter kom­me med stig­nin­ger først og ta­ge skral­det?

»Nae. Vi fo­re­ta­ger lø­ben­de en ana­ly­se. Og det har nu ført frem til, at vi vars­ler bi­drags­for­hø­jel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.