Na­tio­nal­ban­ken ad­va­rer ban­ker mod pen­gej­agt

BT - - NYHEDER -

De dan­ske ban­ker bør ta­en­ke min­dre på at tje­ne pen­ge og me­re på ik­ke at gen­ta­ge de fejl, der led­te til fi­nanskri­sen og den bøl­ge af bank­krak, der fulg­te.

Det skri­ver Na­tio­nal­ban­ken i en op­sang til sek­to­ren i sin rap­port Fi­nan­si­el Sta­bi­li­tet 1. Hal­vår.

’Fle­re ban­ker har en målsa­et­ning om, at egen­ka­pi­ta­len skal for­ren­tes med 12,5 pro­cent. Men i en ver­den med la­ve ren­ter er det sva­ert, og det kan le­de til, at ban­ker­ne ta­ger unød­ven­di­ge ri­si­ci.

Kre­di­tin­sti­tut­ter­ne bør nø­je over­ve­je, om de­res af­kast­mål fuldt ud har­mone­rer med en for­nuf­tig ri­si­ko­tag­ning,’ skri­ver Na­tio­nal­ban­ken vi­de­re i rap­por­ten. Ad­va­rer ban­ker­ne Na­tio­nal­bank­di­rek­tør Lars Ro­h­de på­ta­ler selv i en pres­se­med­del­el­se pro­ble­ma­tik­ken og ad­va­rer mod, at ban­ker­ne la­der sig pres­se af si­ne ak­tio­na­e­rer til at gi­ve sto­re af­kast. ’Si­den fi­nanskri­sen er ban­ker­ne ble­vet me­re sik­re. Det skal vi hol­de fast i fremad­ret­tet. Hvis man som in­ve­stor øn­sker en ri­si­ko­fyldt in­ve­ste­ring, bør man va­el­ge no­get an­det at in­ve­ste­re i end en bankak­tie,’ skri­ver Lars Ro­h­de. Rap­por­ten om­ta­ler som et af pro­ble­mer­ne,at ud­lån til er­hverv­se­jen­dom­me igen er vold­somt. ’Kre­di­tin­sti­tut­ter­ne har sto­re ud­lån til er­hverv­se­jen­dom­me, hvor en be­ty­de­lig del af ud­lå­net er til svagt ka­pi­ta­li­se­re­de er­hverv­se­jen­doms­sel­ska­ber. Na­tio­nal­ban­ken skri­ver, at der er ud­lånt 641 mil­li­ar­der kro­ner fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter og 110 mil­li­ar­der kro­ner fra pen­ge­in­sti­tut­ter til er­hverv­se­jen­dom­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.