Ho­kus po­kus med mang­len­de fo­kus

BT - - KULTUR -

FILM

’Now You See Me 2’ Thril­ler ******

en­der i Ma­cao i Ki­na, som åben­bart er tryl­le­kunst­ne­res mek­ka – hvor der fin­des en ae­ld­gam­mel biks fyldt med tryl­le-me­mora­bi­lia. Så me­get af hand­lin­gen fo­re­går i Fjer­nø­sten. Her tvin­ges de af rig­mands­søn­nen Wal­ter Ma­bry (en bar­fo­det og ku­les­kør Da­ni­el Radclif­fe) til at stja­e­le en su­per-chip. En unik chip, som den ky­ni­ske rig­mand Art­hur Tres­sler (Mi­cha­el Cai­ne) selv­føl­ge­lig og­så vil ha­ve fin­gre i. Pompø­se tri­ck Der er selvsagt igen mas­ser af pompø­se tri­ck, vit­ti­ge replik­ker, og er man til Har­rel­son, er der dob­belt op på Woo­dy, da Mer­ritt McKin­neys frem­med­gjor­te tvil­ling duk­ker op og gør li­vet surt for sin bror, men hand­lin­gen er ro­det og mang­ler fo­kus. Og man kun­ne sag­tens ska­e­re 20-30 mi­nut­ter af den li­ge lov­lig lan­ge film. Mo­ment­vis er man un­der­holdt og he­le ca­stet (Jes­se Ei­sen­berg, Mark Ruf­fa­lo, Da­ve Fran­co, Woo­dy Har­rel­son, Lizzy Ca­plan og Da­ni­el Radclif­fe – samt Fre­e­man og Cai­ne) er jo rig­tig go­de sku­e­spil­le­re, men spørgs­må­let er, om vi over­ho­ve­det be­hø­ver den­ne ef­ter­føl­ger. Film­sel­ska­bet og in­struk­tø­ren Jon M. Chu har dog al­le­re­de an­non­ce­ret 3’eren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.