Blå øj­ne og ra­di­kal magt

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Su­do­ku: Løs­nin­ger fra i går:

fra bl.a. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men som Ritt Bjer­re­gaard be­ma­er­ke­de, da De Ra­di­ka­le i 2011 – fra en svag po­si­tion – så stort på al­li­an­cen med S og for­hand­le­de ef­ter­løn med VKre­ge­rin­gen og DF, gi­ver det bag­slag at un­der­ken­de De Ra­di­ka­le:

»Vi har la­ert gen­nem åre­ne, at De Ra­di­ka­le har en ev­ne til at kom­me op igen og va­e­re nød­ven­di­ge, hvis So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skal ha­ve re­ge­rings­mag­ten,« sag­de den tid­li­ge­re top­so­ci­al­de­mo­krat. An­svar for an­dre Mor­ten Øster­gaard er og­så me­re er­fa­ren i det par­la­men­ta­ri­ske spil, end hans al­der la­eg­ger op til.

I 2002 sad han i by­rå­det i Aar­hus, da De Ra­di­ka­le gjor­de Lou­i­se Ga­de til Ven­stres før­ste borg­me­ster i by­en. Det lyk­ke­des ham og­så som ud­dan­nel­ses­mi­ni­ster i 2013 at slip­pe helskin­det fra at be­ska­e­re den SU, som han ef­ter sin til­tra­e­del­se i 2011 lo­ve­de va­el­ger­ne ik­ke at for­rin­ge.

La­e­ge­søn­nen fra Aar­hus-for­sta­den Ris­skov har i Po­li­ti­ken for­kla­ret, at han i gym­na­si­et la­er­te om den so­ci­al­li­be­ra­le ba­lan­ce­gang mel­lem øko­no­misk fri­hed og so­ci­al sik­ker­hed. Den var et ekko af grundt­o­nen i hans barn­doms­hjem: Man har an­svar for an­dre og isa­er for de, som ik­ke er li­ge så hel­di­ge som en selv.

Det po­li­ti­ske stå­sted blev be­styr­ket un­der stu­di­er­ne i statskund­skab på Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Det sam­me blev hans til­hørs­for­hold til De Ra­di­ka­le, hvor han fik po­si­tion som Mar­gret­he Ves­ta­gers pro­tegé – et mak­ker­par som Hans En­gell i Ek­stra Bla­det be­skrev som ’da­me med hund’.

Kol­le­ger be­skri­ver i dag Mor­ten Øster­gaard som al­de­les sin egen. Som en de­di­ke­ret og dyg­tig for­mand. Som langt me­re lyt­ten­de og be­ty­de­ligt var­me­re end Mar­gret­he Ves­ta­ger.

Men og­så som én, der kan sa­et­te sig igen­nem med få, velvalg­te ord. Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.